Україна, 04655, м. Київ, вул. Г. Сковороди, 2 корпус 6, кім. 410, тел.(044)425-60-42, 425-77-37 (факс)

Бакалаврська програма "Фінанси і Кредит"

Кафедра фінансів готує бакалаврів за  спеціальністю “Фінанси і кредит”. Основний наголос робиться на підготовці фінансистів-аналітиків, які отримують сучасні знання та практичні навички, необхідні для роботи на високо конкурентному ринку праці. На кафедрі працюють висококваліфіковані фахівці, які авторами підручників, навчальних посібників, монографій, методичних матеріалів, керівниками та виконавцями наукових проектів та грантів, пройшли стажування або працювали у західних університетах. Для викладання професійно-орієнтованих курсів запрошуються відомі фахівці-практики, які активно поєднують  наукову роботу з практикою, що надає студентам можливість отримання  науково-практичних знань та навичок. Кафедра також підтримує щільні зв’язки з провідними західними університетами, що дозволяє студентам бакалаврату проходити стажування за кордоном в рамках міжнародних  обмінних програм.

Загалом на бакалаврській програмі працює 13 штатних викладачів та  6 сумісників,  в т.ч. 5 докторів наук та 13 кандидатів наук.

Працедавцями наших бакалаврів стали – престижні українські установи та зарубіжні представництва, банки, інвестиційні, консалтингові та страхові компанії, урядові структури та науково-дослідні установи  тощо, зокрема: Національний банк України; ВАТ КУА "КІНТО"; Deloitte and Tousche; Renaissance Development Україна; ТОВ "ФТН-Монитор Украина"; PricewaterhouseCoopers; Ernst and Yang; KPMG; Dragon Capital; страхова компанія „Еталон”; Міністерство фінансів України та інші

За версією журналу „Фокус” бакалаврська програма визнана однієюз найкращих бізнес-орієнтованих програм в Україні.Найкращі випускники бакалаврської програми можуть продовжити своє навчання на магістерській програмі за спеціальністю „Фінанси”.

Аудит

Викладає: д.е.н, проф. Івахненков С.В.

2,5  кред., ЄКТS, 2 год./тиж., 8 семестр, залік

Вивчення курсу “Аудит” спрямоване на комплексну підготовку фахівців економічної спеціальності. Курс “Аудит” охоплює теоретичні засади організації аудиторської діяльності в Україні, порядок створення і державної реєстрації суб’єктів аудиторської діяльності, питання планування аудиторських перевірок, порядку підготовки аудиторських висновків, застосування комп’ютерних технологій в ході аудиту. Мета вивчення – формування системи знань з організації та здійснення аудиторської діяльності в Україні та за кордоном. Основним завданням курсу є вивчення теорії аудиту, засад організації та здійснення аудиторської діяльності. В результаті вивчення курсу студенти повинні знати: поняття і класифікацію аудиту, порядок планування робіт аудитора, види аудиторських висновків, напрями застосування комп’ютерних технологій в ході аудиту; вміти: планувати діяльність аудиторської фірми, розробляти програми аудиторської перевірки, складати робочі документи аудитора, готувати аудиторський висновок.