Україна, 04655, м. Київ, вул. Г. Сковороди, 2 корпус 6, кім. 410, тел.(044)425-60-42, 425-77-37 (факс)

Бакалаврська програма "Фінанси і Кредит"

Кафедра фінансів готує бакалаврів за  спеціальністю “Фінанси і кредит”. Основний наголос робиться на підготовці фінансистів-аналітиків, які отримують сучасні знання та практичні навички, необхідні для роботи на високо конкурентному ринку праці. На кафедрі працюють висококваліфіковані фахівці, які авторами підручників, навчальних посібників, монографій, методичних матеріалів, керівниками та виконавцями наукових проектів та грантів, пройшли стажування або працювали у західних університетах. Для викладання професійно-орієнтованих курсів запрошуються відомі фахівці-практики, які активно поєднують  наукову роботу з практикою, що надає студентам можливість отримання  науково-практичних знань та навичок. Кафедра також підтримує щільні зв’язки з провідними західними університетами, що дозволяє студентам бакалаврату проходити стажування за кордоном в рамках міжнародних  обмінних програм.

Загалом на бакалаврській програмі працює 13 штатних викладачів та  6 сумісників,  в т.ч. 5 докторів наук та 13 кандидатів наук.

Працедавцями наших бакалаврів стали – престижні українські установи та зарубіжні представництва, банки, інвестиційні, консалтингові та страхові компанії, урядові структури та науково-дослідні установи  тощо, зокрема: Національний банк України; ВАТ КУА "КІНТО"; Deloitte and Tousche; Renaissance Development Україна; ТОВ "ФТН-Монитор Украина"; PricewaterhouseCoopers; Ernst and Yang; KPMG; Dragon Capital; страхова компанія „Еталон”; Міністерство фінансів України та інші

За версією журналу „Фокус” бакалаврська програма визнана однієюз найкращих бізнес-орієнтованих програм в Україні.Найкращі випускники бакалаврської програми можуть продовжити своє навчання на магістерській програмі за спеціальністю „Фінанси”.

Фінанси підприємств

Викладає: к.е.н., ст. викл. Литвин А. В. 

2,5 кред. ЄКТS, 2 год./тижд., 6 семестр, екзамен

Мета курсу "Фінанси підприємств" полягає у вивченні питань теорії і практики фінансових відносин суб’єктів господарювання, які пов’язані з рухом капіталу, грошових потоків, а також формуванням, розподілом і використанням доходів  підприємств. Формування системи базових знань з теорії та практики фінансових відносин суб’єктів господарювання, які пов’язані з рухом капіталу, грошових потоків, а також формуванням, розподілом і використанням доходів  підприємств. Програмою передбачені лекційні та семінарські заняття, які проводяться з використанням типової документації та нормативно-правових актів

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання

Викладає: к.е.н., доц. Базілінська О.Я.

4 кред. ЄКТS, 7 год./тижд., 6д семестр, екзамен

Метою вивчення дисципліни є отримання студентами базових знань з практичних питань організації фінансової діяльності суб’єктів господарювання. Предметом даної дисципліни є система фінансово-економічних відносин, які виникають в процесі мобілізації ресурсів для фінансування операційної та інвестиційної діяльності підприємства і визначення найбільш ефективних шляхів вкладення коштів.

Опанування теоретичного матеріалу з дисципліни, засвоєння відповідної термінології, ознайомлення з літературними джерелами і набуття практичних навиків ведення фінансової діяльності сприятимуть у подальшому адекватному розумінню фінансово-економічної ситуації в країні і зваженому прийняттю рішень у професійній діяльності та взаємовідносинах з суб’єктами фінансового ринку.

Фінансове моделювання

Викладає: ст. викл. Жук В.М.

2,5 кред. ЄКТS, 5 год./тижд., 6д семестр, екзамен

Даний курс є вступним до використання сучасних математичних моделей у сфері фінансових досліджень, а саме: моделей із використанням штучних нейронних мереж (Artificial Neural Network, ANN) та нечіткої логіки (fuzzy logic) і нечітких множин (fuzzy sets). Студенти ознайомляться із загальною  теорією штучних нейронних мереж, функціональними особливостями різних архітектур таких мереж, зможуть ознайомитися із базовими функціями середовища MATLAB, спрямованими на розробку і тренування даного класу моделей. Крім того слухачі курсу будуть ознайомлені із апаратом нечітких множин та нечіткої логіки, а також основами побудови нечітких систем.

Детальніше...

Фінансове право

Викладає: к.е.н., ст. викладач Дяковський Д.А.

2 кредит. ЄКТS, 2 год./тижд., 5 семестр, залік

Розкривається сутність фінансового права як публічної галузі права, категорій та понять фінансового права, зміст окремих правових інститутів на базі сучасного фінансового законодавства України. Метою курсу є формування системи теоретико-методичних знань та практичних навичок в галузі фінансового права як окремої ланки права. Завданнями курсу є: вивчення теорії фінансового права, набуття навичок аналізу практики застосування фінансового законодавства, законодавчого регулювання захисту прав громадян, підприємств, держави та інших суб’єктів фінансових правовідносин, з'ясування сутності та значення фінансової діяльності держави, принципів і методів і правових основ її; ознайомлення з джерелами фінансового права; вивчення інститутів фінансового права (бюджетне право, податкове право).

Фінансовий аналіз

Викладає: к.е.н., доц. Базілінська О.Я.

4 кред. ЄКТS, 3 год./тижд., 7 семестр, екзамен

Вивчення кусу «Фінансовий аналіз» дає можливість студентам набути навички самостійного творчого мислення, прийняття оптимальних фінансових рішень, що забезпечують зростання прибутку та капіталу, стабілізацію діяльності підприємства, застосування інструментів антикризового управління підприємством, підвищення добробуту його працівників і власників. Даний курс дає можливість визначати конкурентоспроможність суб’єкта господарювання, здійснювати контроль за його ліквідністю, платоспроможністю, фінансовою та ринковою стійкістю, розробляти заходи запобігання банкрутству.

Фінансовий ринок

Викладає: к.е.н., доц. Прімєрова О.К.

3 кред. ЄКТS, 2 год./тижд., 8 семестр, екзамен

Метою курсу є вивчення теоретичних основ організації та функціонування  фінансового ринку, вивчення його структури та складових елементів; вивчення механізму функціонування фінансового ринку, основних фінансових інструментів та похідних фінансових інструментів; вивчення основних понять фінансового аналізу та аналізу ризику на фінансовому ринку;вивчення складових фінансового ринку. Завдання курсу: в результаті вивчення дисципліни студент повинен одержати необхідні знання з теорії та практики функціонування фінансового ринку.

Ви тут: Головна Навчання Бакалаврат