Україна, 04655, м. Київ, вул. Г. Сковороди, 2 корпус 6, кім. 410, тел.(044)425-60-42, 425-77-37 (факс)

Primierova Olena

Ph. D. in Economics, Assistant professor, Department of Finance, National University of Kyiv-Mohyla Academy

Professional and academic interests: banking system, financial globalization, financial market, gender studies

Hobby: literature, art, sport.

Courses: Finance, Financial Market.

Education

2001-2010 - Institute of Postgraduate Education. Specialty “Psychology”. Diploma with honors.

2006-2009 - Kiev National Taras Shevchenko University. PhD program in Finance. Scientific research: Banking system of Ukraine under the circumstances of financial globalization (2010).

2000-2006  -   Kiev National Taras Shevchenko University. Faculty of economics. Major “Finance”.

Employment history

01.01.2011 till now  -  assistant professor, Department of Finance, National University of Kyiv-Mohyla Academy

2010 - 2014 - trainer in International Charitable fund “Ukrainian Women’s Fund” (UNDP Program (2010-2011), USAID Program (2013-2014)

01.09.2006 - 31.12.2010  -  senior lecturer, Department of Finance, National University of Kyiv-Mohyla Academy

Monograph:

1) Ринок боргових цінних паперів в Україні: суперечності та тенденції розвитку: Монографія / за ред. І.О. Лютий. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 432 с. (особистий внесок 38 с.).

2) І.Вернадський. Витоки. Творча спадщина у контексті історії економічної думки в Україні: Монографія / за ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання, 2009. – 862 с. (особистий внесок 7 с.).

Books:

1) Теорія статистики: підручник / Ковтун Н.В., Галицька Е.В. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2008 – 336 с. (особистий внесок 20 с.)

Papers:

1) Ковтун Н. В. Проблеми гармонізації Української та міжнародної класифікацій у статистиці державних фінансів / Ковтун Н. В., Прімєрова О. М. — К. : Вид. дім “КМ Академія”, 2002. — Т. 20. — Ч. ІІ. — 2002. — С. 418-421. – (особистий внесок 2 с.).

2) Ковтун Н.В. Проблеми та перспективи розвитку процесу іноземного інвестування в Україні / Ковтун Н.В., Прімєрова О.К. // Наукові праці НДФІ. – К.: НДФІ. – 2003. – Випуск 4 (23). – С. 110-115. – (особистий внесок 2 с.)

3) Прімєрова О.К. Проблеми та перспективи євроінтеграції фінансового ринку України / О. К. Прімєрова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2005. – Випуск 77-78. – С. 95-97.

4) Прімєрова О.К. Функціонування національних банківських систем в умовах глобалізації / О. К. Прімєрова // Видавничий дім “Києво-Могилянська академія ”. – 2007. – Т. 68. – C. 70-73.

5) Прімєрова О.К. Напрями забезпечення ефективності інтеграції банківської системи України до світового фінансового простору / О. К. Прімєрова // Фінансова система України. Збірник наукових праць. – Острог: видавництво «Національний університет «Острозька академія». – 2007. – вип. 9. – ч. 4. – C. 350-357.

6) Прімєрова О.К. Переваги та недоліки функціонування філій іноземних банків в Україні / О. К. Прімєрова // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2007 р. – №2. – С. 212-214.

7) Прімєрова О.К. Особливості діяльності банків з іноземним капіталом / О. К. Прімєрова // Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. – Випуск 3 (70). – 2007. – С. 40-43.

8) Primierova O. Foreign capital in the Ukrainian banking system / O. Primierova // Культура народов Причерноморья. – 2007. – № 99 – С. 92-94.

9) Прімєрова О.К. Інтеграція банківських систем як організаційна інновація і потреба розвитку світового фінансового ринку / О. К. Прімєрова // Проблеми науки. – 2008. – № 5. – C. 31-37.

10) Прімєрова О.К. Об’єктивні передумови формування системи банківського нагляду на міжнародному рівні / О. К. Прімєрова // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ: ДНУ. – 2008. – Випуск 241: В 5 т. – Т.1. – С. 146-151.

11) Прімєрова О.К. Оцінка участі іноземного капіталу у банківській системі України/ О. К. Прімєрова // Статистика України. – К.: ІВЦ Держкомстату України. – 2008. – №4. – С. 54-59.

12)  Прімєрова О.К. Проблеми конкурентоспроможності української банківської системи на сучасному етапі / О. К. Прімєрова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка – 2009. – № 110. – С. 46-50.

13) Прімєрова О.К. Оцінювання впливу фінансової інтеграції на економічний розвиток країни / О.К.Прімєрова // Банківська справа. – 2009. – №5. – С.40-50.

14) Прімєрова О.К. Надійність та стійкість комерційного банку: теоретичний аспект / О.К. Прімєрова, Я.В.Білозір // Науковий журнал «Культура народов Причерноморья». – 2010. – №183. – С. 29-32.

15) Прімєрова О.К. Концентрація капіталу як фактор підвищення конкурентоспроможності банківської системи України / О.К Прімєрова // Проблеми науки. – 2011 – №7. – С. 26-33.

16) Галицька Е.В. Життєвий шлях і наукова спадщина І.В.Вернадського / Е.В. Галицька, О.К. Прімєрова // Статистика України. – 2011. – №2 (53). – С. 79-84.

17) Прімєрова О.К. Перспективи переходу банківських установ на нові стандарти «Базель ІІІ» / О.К.Прімєрова // Наукові записки НаУКМА. – Том 10. – 2011. – С.65-69.

18) Primierova O.К. Stability of the Ukrainian banking system in current conditions / O.K. Primierova // Магістеріум. Економічні студії. – 2011. – Випуск. 44. – С.15-20.

 
You are here: Головна Study Teachers Primierova Olena