Україна, 04655, м. Київ, вул. Г. Сковороди, 2 корпус 6, кім. 410, тел.(044)425-60-42, 425-77-37 (факс)

Базилінська Олена Яківна

Кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів Національного університету "Києво-Могилянська Академія".
Сфера інтересів:макроекономічне прогнозування, монетарна та фіскальна політика, макроекономічний аналіз та моделювання регіональної економіки, фінансовий аналіз, фінансовий менеджмент
Викладає курси: фінансова діяльність господарюючих суб’єктів, фінансовий аналіз, мікроекономіка, макроекономіка.

Досвід роботи

2004 по теперішній час - Національний університет „Києво-Могилянська Академія” (НаУКМА); доцент кафедри фінансів; заступник декана економічного факультету

1999-2004 - Чернігівський державний технологічний університет; економічний факультет; завідувач секції економічної теорії і підприємництва; завідувач кафедри економічної теорії і підприємництва

1997-1999 - Чернігівський державний технологічний університет; економічний факультет; кафедра фінансів, економіки і маркетингу; доцент

1992-1997 - Чернігівський державний технологічний університет; економічний факультет; кафедра ринкової економіки і менеджменту; асистент; старший викладач

1990-1992 - Виробниче об’єднання „Гомсільмаш”; відділ систем автоматизованого проектування; група проектування; інженер-програміст

Сфера інтересів

макроекономічне прогнозування, монетарна та фіскальна політика, макроекономічний аналіз та моделювання регіональної економіки, фінансовий аналіз, фінансовий менеджмент

Статті:

Всього – 61.

СПИСОК наукових праць за останні п’ять років

1.  Базілінська О.Я. Регіональна економіка: інвестиційна складова розвитку транспортної системи //Актуальні проблеми регіонального розвитку в контексті європейської інтеграції. Матеріали ІІ Міжнародної науково–практичної конференції 1–3 червня 2006 р., Луцьк, 2006

2. Bazilinska O. Maintenance of steady development of region: transport system and quality of transport services//Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – К.: ВД ”KM Академія”, 2006. .– Т.56. – С. 23–26.

3. Базілінська О.Я. Розвиток транспортної системи регіону в умовах трансформаційної економіки// Україна на перехідному етапі: економічні перспективи та рекомендації. Матеріали науково-практичної конференції 30 вересня-1 жовтня 2006 р., Алушта, 2006.

4. Базілінська О.Я. Регіональна економіка: інвестиційна складова розвитку транспортної системи//Вісник Львівської комерційної академії. – Серія економічна. Випуск 20. – Львів: Львівська комерційна академія, 2006. – С. 55–60. (660 c.)

5. Базілінська О.Я. Розвиток транспортної системи регіону в умовах ринкової економіки//Журнал української асоціації економістів. Економічний розвиток. – Суми: ПВКФ „Видавництво „МакДен”, 2006. –С. 32-34

6. Базілінська О.Я. Особливості управління фінансами підприємств малого бізнесу//Вісник сумського національного аграрного університету. Науково-методичний журнал. Серія: фінанси і кредит. – Суми, 2006. – № 2 (21). – С. 9–12.

7. Базілінська О.Я. Управління фінансами підприємств: фінансова реструктуризація та конкурентоздатність підприємств// Науковий журнал. Культура народів Причорномор’я. – Сімферополь, 2007. – № 86.– С. 19–20.

8. Базілінська О.Я. Фінанси підприємств: взаємозв’язок фінансової системи та фінансів підприємств// Науковий журнал. Культура народів Причорномор’я. – Сімферополь, 2007. – № 89.– С. 19–21.

9. Базілінська О.Я. Фінансове управління на підприємствах малого бізнесу// Фінансове забезпечення економічного і соціального розвитку суспільства: Тези Міжнар. наук.-практ. конф. Дніпропетровськ, 23 березня 2007 р. – Дніпропетровськ: ДДФА, 2007. – С. 336–337.

10. Базілінська О.Я. Особливості фінансування малого бізнесу//Теорія та практика економіки і підприємництва. Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції 10-12 травня 2007 р., м. Алушта – C. 155–156.

11. Базілінська О.Я. Регіональна економіка: інноваційний розвиток //Генезис інституційної системи сучасної економіки України. Матеріали XVII міжнародної науково–практичної конференції. – Чернівці: Рута, 2007. – С. 21–22.

12. Базілінська О.Я. Формування капіталу підприємств малого бізнесу//Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки України. Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції. Алушта, 4–6 жовтня 2007 р.. – Симферополь, 2007. – С. 89–90.

13. Bazilinska O. Financial diagnostics in governing the finances of enterprises//Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – К.: ВД ”KM Академія”, 2007.– Т.68. – С. 3–6.

14. Bazilinska O. Solidifying macroeconomic stabilization: monetary and budgetary policies. – Przemysl: Sp.z.o.o «Nauka i studia», 2007. – p. 25–39.

15. Базілінська О.Я. Формування капіталу підприємств: зовнішні джерела фінансування// Науковий журнал. Культура народів Причорномор’я. – Сімферополь, 2008. – № 129.– С. 33–35.

16. Bazilinska O. Internal sources of business financing//Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – К.: ВД ”KM Академія”, 2008. .– Т.81. – С. 3–6.

17. Bazilinska O. The influence of different types of monetary and budgetary policies on basic macroeconomic indexes//Научно пространство на Європа – 2008. Материали за IV международна научна практична конференция. София, 15–30 април 2008 р.. – София «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2008. – С. 18 –22 .

18. Базілінська О.Я. Фінансовий аналіз як складова фінансового менеджменту малих підприємств// Україна в ХХІ столітті: проблеми та перспективи соціально-економічного розвитку. Збірник наукових праць. – Кам’янець-Подільський: – 2008. – С. 255–259.

19. Базілінська О.Я. Вартість підприємств: порівняльна характеристика методів її оцінки// Науковий журнал. Культура народів Причорномор’я. – Сімферополь, 2009. – № 152.– С. 7–8.

20. Базілінська О.Я. Деякі аспекти управління грошовими потоками на підприємстві//Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки України. Матеріали VIIІ Міжнародної науково-практичної конференції. Алушта, 1–3 жовтня 2009 р.. – Симферополь, 2009. – С. 112.

21. Bazilinska O. Cost management of small//Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – К.: ВД ”KM Академія”, 2009.– Т.94. – С. 7–10.

22. Базілінська О.Я. Вартість підприємств: методи підвищення вартості вітчизняних підприємств / О.Я.Базілінська // Вісник Чернігівського державного університету. - Чернігів: ЧДТУ, 2010. - №41. -С.43-47.

23. Базілінська О.Я. Шляхи поліпшення фінансового стану підприємств малого бізнесу України//Сучасна економічна теорія та пошук ефективних механізмів господарювання. Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції (11-12 березня 2011 року). Сімферополь. – Саки: ПП «підприємство Фенікс», 2011. – С.180-183.

24.  Базілінська О.Я. Ефективна система корпоративного управління як передумова зростання капіталізації компанії // Вісник Чернігівського державного університету. Серія «Економічні науки»:науковий збірник/Черніг.держ. технол. ун-т. - Чернігів: Черніг.держ. технол. ун-т, 2012. - №1(56). – С . 26-30

25. Bazilinska O. A Comprehensive Approach to Assessing the Financial Condition of the Enterprise//Научният потенциал на света. Материали за 8-а международна научна практична конференція. София, 17 - 25 септември 2012 г. Том 1. Икономики. София. «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2012  - С. 38 - 41.

 

 

Навчальні посібники:

1. Базілінська О. Я., Мініна О.В. Мікроекономіка. Навчальний посібник за редакцією Базілінської О.Я.-Чернігів: ЧДТУ, 2004.-186с.

2. Базілінська О.Я., Мініна О.В. Мікроекономіка: Навчальний посібник/За ред. О.Я.Базілінської. .2-е вид.доп.і перероб. – К: Центр навчальної літератури, 2004. - 351с.

3. Базілінська О.Я. Макроекономіка: Навч. Посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 442 с.

4. Базілінська О.Я. Мікроекономіка: теорія та практика. – К.: ВД «КМ Аадемія», 2007. – 257 с.

5. Базілінська О.Я. Фінансовий аналіз: теорія та практика. – К.: Центр навчальної літератури, 2008. – 328 с.

Ви тут: Головна Навчання Викладачі Базилінська Олена Яківна