Україна, 04655, м. Київ, вул. Г. Сковороди, 2 корпус 6, кім. 410, тел.(044)425-60-42, 425-77-37 (факс)

Бридун Євгеній Володимирович

Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів Національного університету Києво-Могилянська Академія
Професійна діяльність: голова правління страхової компанії “ПРЕСТИЖ”.
Сфера інтересів: розвиток страхового ринку та окремих його сегментів, антикризове управління підприємствами, стратегічне та бізнес планування, бюджетування, економіко-математичне моделювання, машинобудування.
Хобі: волейбол
Викладає курс: соціальне страхування, страховий менеджмент.

Освіта:

1990 р. – Ірпінський індустріальний технікум, закінчив з відзнакою. Відділення обробки металів. Спеціалізація – технологія обробки металів різанням в автоматизованому виробництві, спеціальністьтехнік–технолог.

1993 р. – підготовче відділення Національного технічного університету України “КПІ”.

1999 р. – Національний технічний університет України “КПІ”, факультет менеджменту та маркетингу. Спеціалізаціяекономічна кібернетика, спеціальністьінженер–математик. 1998 р. кваліфікація бакалавра за фахом спрямування “Менеджмент”.

2002 р. – аспірантура Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” – закінчив достроково у зв’язку із захистом дисертації.

2002 р. – кандидат економічних наук, Інститут економічного прогнозування НАН України із спеціальності 08.03.02 – економіко-математичне моделювання. Визначення кількісного впливу еколого-економічних збитків на ВВП та розробка складових системи екологічного страхування.

2005 р. - доцент кафедри фінансів, Національного університету „Києво-Могилянська Академія”.

2006 р. – сертифікат на право проведення фінансового моніторингу.

2008 р., 2011 р., 2014‑ сертифікат підвищення кваліфікації для голів правління страхових компаній.

2014 - свідоцтво на право здійснення тимчасової адміністрації фінансової установи.

Досвід професійної роботи

Педагогічна діяльність:

09.2003 р. - теперішній час - доцент кафедри фінансів Національного університету Києво-Могилянська Академія – “Соціальне страхування”, “Страховий менеджмент”.

Наукова діяльність:

5.2001 р.– 12.2006 р. молодший науковий співробітник, науковий співробітник відділу,  секторальних прогнозів та кон’юнктури ринків, старший науковий співробітник відділу досліджень розвитку та регулювання фінансових ринків Інституту економічного прогнозування НАН України.

Професійна діяльність:

З 5.2003 р. - 10.2004 р. начальник інформаційно-аналітичного відділу, начальник управління стратегічного аналізу та планування Національної акціонерної страхової компанії “Оранта”.

10.2004 р. ‑ 05.2007 р. начальник відділу стратегічного планування та управління активами, начальник фінансово-економічного управління ЗАТ ”Страхова компанія “Еталон”.

05.2007 р. – 04.2008 р. начальник фінансово-економічного управління закритого акціонерного товариства “Українська страхова компанія “Княжа”.

04.2008 р. – 12.2011 р. голова правління страхової компанії “ПУСК” та “Еталон” (одночасно).

07.2012 р. – засновник та голова правління страхової компанії “ПРЕСТИЖ”.

Членство в професійних організаціях: 2010-2011 рр. голова фінансового комітету Ліги страхових організацій України, 2010-2011 рр. член фінансового комітету Ядерного страхового пулу, з 2010 р. член координаційної ради з питань впровадження МСФО в Нацкомфінпослуг.

Авторські монографії та книжки:

 1. Бридун Є.В. Моделювання страхового механізму компенсації еколого-економічних збитків (наукова монографія). – Х.: Вид-тво “Форт”, 2004. – 256 с.

Колективні монографії:

 1. Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку / За ред. акад. НАН України В.М. Гейця. – К.: Ін-т економ. прогнозув. НАН України; Фенікс, 2003. – 1008 с.
 2. Актуальные проблемы устойчивого развития (научная монография). / В.А.Акимов, Е.В.Бридун, М.Ю.Ватагин, О.А.Веклич и др. Под общей редакцией И.В. Недина, Е.И. Сухина. - К.: О-во “Знание” Украины, 2003.- 405 с.
 3. Еколого–економічні збитки: кількісна оцінка / В.Г. Сліпченко, Є.В. Бридун, В.В. Дергачова, Г.М. Єлізаренко, В.Е. Лір, І.В. Недін / За ред. І.В. Недіна. – К.: ІВЦ “Видавництво „Політехніка”, 2001. – 216 с.
 4. Галузеві ринки України: оцінка стану та перспективи розвитку (наукова доповідь) / за ред. д-ра екон. наук, проф. В.О. Точиліна. – К.: Ін-т економ. прогнозув., 2004. – 78 с.  (особистий внесок С. 61-73).
 5. Формування галузевих ринків України: перехідний період /за ред. д-ра екон. наук, проф. В.О. Точиліна. – К.: Фенікс, 2004. – 332 с.  (особистий внесок С. 261–290).
 6. Розвиток банківської системи України / за ред. д-ра екон. наук О.І. Барановського. – К.: Ін-т економ та прогнозув., 2008. – 584 с. (особистий внесок розд. 4, С. 234-254).
 7. Стратегічне управління страховою компанією: кол. монограф. / В.М. Фурман, О.Ф. Філонюк, М.П. Ніколенко, О.І. Барановський та ін.; наук. Ред.. та кер. Кол. Авт. д-р економ. Наук В.М. Фурман. – К.: КНЕУ, 2008. – 440 с. (особистий внесок С. 106-126).
 8. Система ключових індикаторів результативності діяльності органів Міністерства доходів та зборів: Монографія [Бридун Є.В., Вдовиченко А.М., Зубрицький А.І., Кирилюк І.В., та інші] за загальною редакцією Вдовиченка. – Алерта, 2013. – 336 (особистий внесок – розділи 2.1, 2.2, 2.3 стор. 70-125)

Підручники, навчальні посібники:

 1. Бридун Є.В. Страхова справа: посібник для розв’язування задач (1 та 2 видання перероблене та доповнене). Посібник для розв’язування задач К.: Видавництво НаУКМА. – 2004. – 120 с.

Статті:

Опубліковано 69 друкованих праць, серед яких 25 наукових.

 1. Бридун Е. Рынок машиностроительной продукции: тенденции и перспективы развития // Машиностроение Украины. – 2003. – №1 (1). – С. 4–8.
 2. Бридун Є.В. Методика дослідження рівня розвитку внутрішнього ринку // Вісник львівської комерц. академ., серія економічна, 2003. – Вип. 14. –С. 65-71.
 3. Бридун Є.В. Машинобудівний комплекс: підсумки та наслідки трансформаційних процесів // Вісник черкаського ун-ту, серія економ. наук. – 2003. – Вип. 48. – С. 154–161.
 4. Бридун Є.В. Захист внутрішнього ринку як основа стратегії довгострокового інноваційного розвитку ринку машинобудівної продукції // Науковий вісник АДПСУ. – 2003. – №3 (21). – С. 60–67.
 5. Бридун Є.В. Тенденції розвитку внутрішнього ринку продукції машинобудування // Економіка і прогнозування, 2003. – № 4. – С. 92–101.
 6. Бридун Є.В. Стратегічні орієнтири розвитку страхового ринку України на короткострокову перспективу // Наукові записки НаУКМа, економічні науки, 2004. – т.30 – С. 61–69.
 7. Бридун Є.В. Головна запорука ефективного розвитку // Україна Бізнес Ревю. - № 44-45. - 8 жовтня 2009 р. - С. 3.
 8. Бридун Е.В. Инвестиционная деятельность страховых компаний в современных условиях // Тези міжнар. науково-практичного семінару “Економічна безпека деражави і науково-технологічні аспекти її забезпечення: Праці 2-го науково-практичного семінару з міжнародною участю, 21-22 жовтня 2010 р./ відпов. Ред.. Письменний Є.М., Караєва Н.В. ‑  Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2010.– С. 36-39.
 9. Бридун Є.В. Характерные финансовые особенности деятельности страховых компаний в 2010 году // Insurance ТОР, 2011. - №1(33)2011, С. 34-35.

Участь в авторитетних міжнародних професійних форумах:

 1. Участь у 2-й Міжнародній конференції Учасників страхового ринку м. Кемер Турція (2012 р.) 25 січня 2013 р. Всеукраїнської науково-практичної конференції «Економічна та фінансова політика в умовах трансформації економіки» виступ на тему: “Страхові резерви як джерело фінансових інвестицій в економіку України”.
 2. Бридун Є.В. Ефективні системи мотивації в умовах кризи // Презентація на 5 міжнародній конференції зі страхування та перестрахування 21-22 квітня 2010. – Київ.: Консалтинговый центр “Бизнес-Гарант”.
 3. Участь у 9-11 Міжнародному Ялтинському фінансовому форумі м. Ялта (2009 – 2011 рр.), тема виступу, “Зовнішні фактори впливу на діяльність страхових компаній “Еталон-ПУСК” в 2009-2010 рр. Перспективи роботи в 2 кварталі 2009 р.”, “Наслідки фінансової кризи для страхового ринку України”.
 4. Конференція ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України” “Фінансові інститути та фінансові ринки: посткризові трансформації”, 19.05.2011 р. м. Київ.

Відзнаки та нагороди:

 • Диплом “За внесок до Києво-Могилянського братства на відродження Університету Києво-Могилянська академія – 2005 р.
 • Нагорода “Компетентність 2007” компанії S&T Софт-Троник” за впровадження системи бюджетування “Страхової компанії “Еталон”.
 • Кращий викладач економічного факультету НаУКМА - 2007 р.
 • Подяка за співпрацю ЕaSt West Business – 2009 р.
 • Подяку за участь у дискусійному клубі в Національному університеті банківської справи при Національному банку України – 2011 р.
 • Подяка Експертної ради зі страхування при комітеті з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики Верховної Ради України: «За вагомий внесок у формуванні страхової культури, сприяння розвитку обдарованої та талановитої молоді, партнерську підтримку в організації та проведенні Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Страхування» - 2012 р.
 • Диплом “Гордість економічної кібернетики” кафедри математичного моделювання економічних систем Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” – 2012 р.
 • 15 вересня 2014 р. пам’ятний нагрудний знак командувача повітряних сил України “За сприяння повітряним силам ЗУ України”.
Ви тут: Головна Навчання Викладачі Бридун Євгеній Володимирович