Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/finance/public_html/plugins/system/settings/settings.php:34) in /home/finance/public_html/plugins/system/jat3/jat3/core/parameter.php on line 107
Кафедра фінансів НаУКМА — Дяковський Дмитро Анатолійович - Кафедра фінансів НаУКМА
Україна, 04655, м. Київ, вул. Г. Сковороди, 2 корпус 6, кім. 410, тел.(044)425-60-42, 425-77-37 (факс)

Дяковський Дмитро Анатолійович

Кандидат економічних наук, Старший викладач кафедри фінансів, Національний університет «Києво-Могилянська Академія»

Наукові інтереси: Інвестиційна діяльність, інноваційний розвиток, економіко-правові аспекти євроінтеграції, людський капітал, розвиток галузі ВПК, обороноздатність України.

Викладає курси: Фінансове право, Інвестування, Соціальна відповідальність та інтелектуальна власність, Охорона праці в галузі. 

Освіта:
1993р. – 1998р.- Київський національний економічний університет. Кваліфікація - магістр з управління державними фінансами, викладач економіки.
1998р. – 2001р.- Аспірантура в Інституті економіки НАН України.
2004р. - Захищена дисертація. Науковий ступінь - кандидат економічних наук зі спеціальності „Фінанси, грошовий обіг і кредит”.
2013 – підвищення кваліфікації. Університет менеджменту освіти НАПН України –Інноваційні технології навчання.

Досвід роботи:
2001р. – 2003р. Інститут економіки НАН України. Молодший науковий співробітник.
2004р. – 2005р. Об'єднаний інститут економіки НАН України. Науковий співробітник.
2003р. – 2004р. Робота за сумісництвом у Науково-дослідному фінансовому інституті при Міністерстві фінансів України. Старший науковий співробітник.
2003р. – 2007р. Київський національний університет технологій та дизайну, обліково-економічний факультет, кафедра економіки, обліку і аудиту. З 2006 року на посаді доцента.
З 2005р. -  Національний університет „Києво-Могилянська академія”, факультет економічних наук.

Публікації:

Статті

 1. Дяковський Д.А. Фінансово-економічні перспективи розширення внутрішнього ринку вогнепальної зброї в Україні // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». Випуск 7 ч.5 2014 с. 13-15
 2. Дяковський Д.А. Перспективи перерозподілу природних ресурсів і територій в інтересах сучасної цивілізації в контексті перетворення Росії на фашистську імперію.// «Вісник Одеського Національного Університету». Серія Економіка. Том 19. Випуск 3. С. 61-64. Одеса 2014.
 3. Дяковський Д.А Основи функціонування електронних грошей в Україні» // НаУКМА Наукові записки, том 133, К., 2012, с 57-60.
 4. Дяковський Д.А Економіко-правові основи функціонування електронних грошей в Україні//Актуальні проблеми національної економіки: збірник наукових праць Донецького державного університету управління. –Донецьк: ДонДУУ, 2011. –Т.ХІІ. Серія «Економіка» - с. 98-102.
 5. Дяковський Д.А. Сучасне правове регулювання діяльності акціонерних товариств в Україні //НаУКМА Наукові записки, том 94, К., 2009, с 37-42.
 6. Дяковський Д.А. Економічна сутність людського капіталу і його роль у формуванні інтелектуального капіталу // Теорії Мікро-макроекономіки Збірник наукових праць професорсько-викладацького складу і аспірантів / за ред. проф.. Мальчина Ю.М., Ніколенка Ю.М., випуск 19, -К.: 2005. –с. 240-245
 7. Дяковський Д.А. Проблема бюджетного відшкодування ПДВ і шляхи її вирішення //Бюджетно-податкова політика в Україні (проблеми та перспективи розвитку). Збірник наукових праць. –Ірпінь: Академія ДПС України, 2002. с.348-350.
 8. Дяковський Д.А. Проблема бюджетного відшкодування ПДВ// Фінанси України, №3. -2002. –с.58-64.
 9. Дяковський Д.А. Оцінка ефективності механізму бюджетного відшкодування ПДВ і пропозиції щодо його реформування//Академія Державної податкової служби України. Науковий вісник. Збірник наукових праць. №4(18). -2002. –с.206-209.
 10. Дяковський Д.А. Оцінка фіскальної ефективності податку на додану вартість в Україні//Фінансово-кредитні важелі державного регулювання економіки: Зб.наук.праць/НАН України, Ін-т економіки. –К., 2002. с.51-59

тези:

 1. Дяковський Д.А «Перспективи перерозподілу природних ресурсів і територій в інтересах сучасної цивілізації»//Економіка та сучасний менеджмент: теоретичні та практичні аспекти: збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної НПК (м. Одеса, 15-16 серпня 2014 р. –О.: ЦЕДР, 2014. –ч.1, с.31-33
 2. Дяковський Д.А Програмне середовище дистанційного навчання// Молода наука України. Перспективи та пріоритети розвитку. Збірник матеріалів XIVвсеукраїнської НПК з міжнародною участю м.Київ, 26-27 грудня 2013 р., Обєднання Нова освітв, -К.:2013, с. 165-174.
 3. Дяковський Д.А «Внутрішній ринок зброї як перспективний сегмент вітчизняної економіки»//Міжнародна науково-практична конференція «Особливості еконо-мічних процесів в умовах фінансової нестабільності» Львів, «ЛЕФ», 2012, с.24-26
 4. Дяковський Д.А Розвиток альтернативної енергетики як фактор подолання залежності України від імпорту енергоносіїв// Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання сучасної економічної науки» Дніпропетровськ, 2012 р. с.116-118
 5. Дяковський Д.А. Слабкі сторони сучасних електронних грошей// Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми сучасної економіки в умовах фінансової нестабільності» Одеса, 2012 р.
 6. Дяковський Д.А. Електронні гроші в платіжній системі України// VIII Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний стан економічної науки: проблеми та перспективи розвитку», Львів, 2012.
 7. Дяковський Д.А. Економіко-правові основи застосування електронних грошей в Україні //Всеукраїнська науково-практична конференція «Фінансово-економічна стабільність в контексті європейської інтеграції, НаУКМА, Київ, 2012.
 8. Дяковський Д.А Економіко-правові основи випуску і обігу електронних грошей в Україні//Наука України. Перспективи та потенціал: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної заочної конференції.  Одеса. – 2011. С.36-38.
 9. Дяковський Д.А. Сутність електронних грошей та регулювання їх випуску// Нові глобальні виклики для економіки України та країн світу, перспективи вирішення: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих вчених, м. Львів, 23-24 вересня 2011 р. –Львів:Львівська економічна фундація, 2011. –с. 21-24.
 10. Дяковський Д.А., Пирогов Д.А. Привабливість України для іноземних інвесторів та шляхи посилення інвестиційної привабливості //Перспективи економічного розвитку держави, регіону, суб’єктів господарської діяльності: збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної заочної конференції, Черкаси, -2011р. вид. «МАКЛАУТ», с.164-166.
 11. Дяковський Д.А. //Наукова конференція Сучасна фінансова криза та шляхи її подолання, НаУКМА, Київ, -2010.
 12. Дяковський Д.А. // Всеукраїнська науково-практична конференція «Фінансово-економічна стабільність в контексті європейської інтеграції, НаУКМА, Київ, 2008.
 13. Дяковський Д.А.Проблеми застосування ПДВ в Україні // «Теория и практика экономики и предпринимательства» / Материалы ІІІ Международной научно-практической конференции Симферополь, 2006.–С. 30-31
 14. Дяковський Д.А.Адаптація вітчизняного податку на додану вартість до норм ЄС в контексті посилення євро інтеграційних тенденцій в Україні // Фінансово-кредитне стимулювання економічного зростання: Матеріали між нар. Наук.-практ. конф. Тези доп./ відп. Ред. Славюк Р.А. – Луцьк: РВВ ВЕЖА, 2005. –С.284-286.
 15. Дяковський Д.А.Адаптація вітчизняного ПДВ до норм ЄС як чинник розвитку підприємництва в Україні // Науково-практична конференція „Економічний розвиток: проблеми та шляхи їх вирішення”: тези доповідей. –К.: КНУТД, 2005. –С.29-31
 16. Дяковський Д.А. Нейтралізація регресивності ПДВ відносно верств населення з низькими доходами // Матеріали наук.-практ. конф. „Бюджетно-податкова політика: теорія, практика, проблеми.” – Ірпінь: Національна академія ДПС України, 2004. – С. 144–145.
 17. Дяковський Д.А.Ефективність виконання фіскальної функції податком на додану вартість//Молодые учёные Крыма в решении актуальных вопросов современности. Материалы 1 Межвузовской научно-практической конференции. –Севастополь: Изд-во СевНТУ, 2002. –с.29-32.
 18. Дяковський Д.А. Деякі проблеми застосування ПДВ в Україні і шляхи їх вирішення//Науковий вісник Волинського державного університету ім.. Лесі Українки. Економічні науки. №3. -2001. –с.146-149.
 19. Дяковський Д.А. Непрямі податки в системі доходів державного бюджету//Фінансово-кредитний механізм економічного розвитку: зб.наук.праць /НАН України, Ін-т економіки. –К., 1999. –с.125-132
Ви тут:Головна Навчання Викладачі Дяковський Дмитро Анатолійович