Україна, 04655, м. Київ, вул. Г. Сковороди, 2 корпус 6, кім. 410, тел.(044)425-60-42, 425-77-37 (факс)

Центр фінансово-економічних досліджень

Керівник центру фінансово-економічних досліджень, професор, доктор економ. наук  Лук’яненко Ірина Григорівна.

Лабораторія фінансово-економічних досліджень діє з 2002 року і є науково-навчальним підрозділом кафедри фінансів факультету економічних наук Національного університету “Києво-Могилянська Академія”. У 2021 р. фінансово-економічна лабораторія перейменована у Центр фінансово-економічних досліджень.

Метою діяльності Центру є розробка наукових підходів до аналізу фінансово-економічної політики держави на макро та мікро рівнях; розробка методичних рекомендацій, зокрема в сфері бюджетної та кредитно-грошової політики, фінансового менеджменту, міжнародних фінансів; розробка нових сучасних економіко-математичних методів аналізу фінансово-економічних проблем; технічного, інформаційного та методичного забезпечення навчальних курсів кафедри фінансів НаУКМА та наукової роботи викладачів та студентів факультету економічних наук в галузі теоретичних та прикладних фінансово-економічних досліджень, а також проведення наукових семінарів, круглих столів,конференцій.

В рамках Центру створені та успішно працюють Міжнародні дослідницькі групи.

У рамках наукових напрямів досліджень, які проводяться в Центрі формуються такі наукові школи:

 • Математичні методи та моделі в дослідженні фінансово-економічних процесів (засновник д. економ. н., проф. Лук’яненко І.Г );
 • Аналіз бюджетної і податкової політики України (засновник Заслужений діяч науки і техніки д. економ. н., проф. Чугунов І.Я.);
 • Аналіз та моделювання соціально-економічних процесів (засновник к. ек. н.,  проф. Краснікова Л.І.);
 • Інформаційні технології в фінансах (засновник: д.е.н., про. Івахненків С.В.)
 • Актуальні проблеми інвестиційної політики ( засновник к.е.н, проф. Мертенс О.В.)

Результатами активної наукової роботи, яка проводиться Лабораторією можуть слугувати успішні захисти дисертацій:

Захист кандидатських дисертацій:

  1. Сєміколенова С.В. «Статистичне оцінювання стану та розвитку готельного господарства»: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю. 08.00.10 - Статистика (на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.006.06 ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» ; захист 14 ­березня 2008 р.)
  2. Токарчук Т.В. «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці» Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю. 08.00.11 – Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці (на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.006.06 ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» ; захист 30 травня 2008 р.)
  3. Подвисоцька  Т. О. Комплексна  оцінка здоров’я населення та його вплив на економічне зростання: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика ( на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.247.01 Інституту демографії та соціальної політики НАН України, захист 29 квітня 2009 р)
  4. Подвисоцький Ю.А. Фінансові інвестиції як інструмент економічного розвитку країни: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит (на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.055.03 у Київському національному  торговельно-економічному університеті, захист 25 червня 2012 р.)

2014-2016 рр. Фундаментальна наукова тема: «Теоретико-методологічне забезпечення та розробка сучасного математичного інструментарію формування взаємоузгодженої фінансово-бюджетної та монетарної політики в умовах макроекономічної нестабільності» (номер державної реєстрації 0114U001671). Керівник проекту Лук’яненко Ірина Григорівна, доктор економ. наук, проф., зав. кафедри фінансів

2011-2013 рр. Фундаментальна наукова тема: «Методи оцінки стабільності фінансової системи та проблеми залучення інвестицій в умовах реформування економіки». (№ держ. реєстрації 0111U000743). Керівник проекту Лук’яненко Ірина Григорівна, доктор економ. наук, проф., зав. кафедри фінансів

2011-2012 рр. Науково-дослідний проект. Замовник: ЗАМОВНИК ФОНД ВІДРОДЖЕННЯ НАУКМА.” «Розробка методів і моделей аналізу фінансово-економічних параметрів та показників суб’єктів господарювання України»ю. Керівник проекту: д е.н., проф. Івахненків С.В.

2010 р. Наукова тема : Замовник Національний банк України. Тема науково-дослідної роботи: «Аналіз передумов різкої девальвації обмінного курсу національних валют країн світу в умовах світової економічної кризи та оцінки оптимального обсягу резервів для України в умовах економічної нестабільності».(Договір № К-4424). Керівник проекту: зав.кафедри фінансів, керівник лабораторії фінансово-економічних досліджень, професор, доктор економ. наук  Лук’яненко Ірина Григорівна.

2009р. Науково-дослідний проект молодих науковців. Замовник: ЗАМОВНИК ФОНД ВІДРОДЖЕННЯ НАУКМА. Наукова тема :” Дослідження фінансового стану та розвитку готельного господарства України”. Керівник проекту:  к.е.н., доц. Сєміколенова С.В.
2008-2009 рр. Грант на написання навчального посібника «Кредитний ринок: інститути та інструменти».Керівник проекту: к. економ. н., доцент Глущенко С.В.

 

Розробка сучасного інструментарію аналізу макрофінансової програми України та моделювання наслідків прийняття управлінських рішень в короткострковому та довгостроковому періодах. (сумісно з Університетом м. Берклі, США, Каліфорнія, координатори -  з української сторони – проф. Лук’яненко І.Г., з  американської сторони - проф. Городніченко Ю.).

Розробка макроеконометричних моделей України різного рівня агрегації на основі нових підходів та науково-теоретичних концепцій. ((сумісно з Університетом м. Берклі, США, Каліфорнія, координатори -  з української сторони – проф. Лук’яненко І.Г., з  американської сторони - проф. Городніченко Ю.).

Аналіз бюджетної і податкової політики України (координатор -  Заслужений діяч науки і техніки д. економ.н., проф. Чугунов І.Я,  к.е.н., доц. Буй Т.Г..);

Аналіз та моделювання соціально-економічних процесів (координатор -  к.е.н., проф. Краснікова Л.І., к.е.н., доц. Подвисоцька Т.О.);

Інформаційні системи та технології в фінансових дослідженнях (сумісно з Бентли коледж, США) Координатори д.е.н., проф. кафедри фінансів Івахненков С.В., к.ф.-м.н., доц. Шпортюк В.Г., з американської  – проф. Марк Ніксон).

Ви тут:Головна Центр фінансово-економічних досліджень