Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/finance/public_html/plugins/system/settings/settings.php:39) in /home/finance/public_html/plugins/system/jat3/jat3/core/parameter.php on line 107
Кафедра фінансів НаУКМА — Магістратура - Кафедра фінансів НаУКМА
Україна, 04655, м. Київ, вул. Г. Сковороди, 2 корпус 6, кім. 410, тел.(044)425-60-42, 425-77-37 (факс)

Інвестуй у своє майбутнє разом з Магістеріумом з фінансів, банківської справи та страхування Києво-Могилянської Академії!

Магістеріум з фінансів, банківської справи та страхування НаУКМА - це унікальне для України поєднання ґрунтовної академічної освіти та актуального досвіду від українських і європейських фахівців. Незалежно від того, як Ви бачите своє майбутнє: у науковій сфері, чи у провідних світових, або вітчизняних роботодавців, наша магістерська програма дасть Вам впевненість у власних силах, а Ваші керівники чи роботодавці будуть приємно здивовані рівнем Вашої підготовки та компетентності.

Ми не даємо всіх готових відповідей, але даємо Вам змогу самим здійснити власні відкриття, в дружній атмосфері вдосконалити власні лідерські та професійні навички. Ми не вчимо вас як думати, ми покажемо як перетворити знання та досвід на успіх.

Викладає  к.е.н., доц. Подвисоцька Т. О.

Курс орієнтовано на ознайомлення студентів з  тим, як побудовані та функціонують державні фінанси демократичного суспільства.  Курс присвячено розгляду таких проблем як теоретичні основи фінансової діяльності держави та її інституцій, правила прийняття загальнодержавних рішень, аналіз витрат на утримання бюрократії, ефективність діяльності державного сектора, фінансові проблеми екологічної політики, ефективність процесів бюджетного перерозподілу, тощо.

Викладає к.ф.-м. н., доц. Шпортюк В.Г.

Метою дисципліни є оволодіння студентами методами теорії ймовірностей, на яких базуються статистичні методи аналізу та обробки експериментальних даних, які необхідні для розв’язування практичних задач. Щоб освоїти матеріал студентам, необхідно володіти знаннями математичного аналізу, лінійної алгебри, дискретної математики та інформатики в обсязі, передбаченому навчальними планами із цих предметів.

Викладає к.е.н., проф. Мертнес О.В.

Метою курсу є вивчення сучасної теорії і практики прийняття інвестиційних рішень – як в управлінні компанією, так і у професійній діяльності з управління інвестиційними портфелями.

Викладає к.е.н., проф. Шумська С.С. ( за основним місцем роботи - старший науковий співробітник ДУ “Інституту економіки та прогнозування” НАН України)

Реалії нинішнього етапу розвитку української держави висувають у ряд  першочергових завдання переходу до стійкого й ефективного розвитку економіки країни, що у свою чергу неможливо без передбачення  майбутнього, без прогнозування перспектив розвитку. Масштаб проблем, які необхідно вирішити,  а також якісний рівень розвитку науково-технічного потенціалу вимагає відповідної теоретичної та практичної підготовки спеціалістів у сфері макроекономічного прогнозування.

Викладає: Ph. D., проф. Девід Віт / асист. Фарина О. І.

This course introduces basic principles of economic dynamics and compares dynamic models with spreadsheet software and system dynamics software. Course Objectives are to enable students to…

  • Distinguish between static and dynamic economic models;
  • Use spreadsheet software to build dynamic models;
  • Use system dynamics software to build dynamic models;
  • Compare the spreadsheet and system dynamics approaches to dynamic modeling.

This is a distance learning course, developed for use with various online learning technologies. There will be live online lectures, video-taped lectures, reading assignments, slideshow tutorials, discussion board assignments, simulation exercises, online quizzes, and a modeling project. Computer lab sessions conducted by the teaching assistant will provide opportunities to improve the skills introduced during the lectures and assignments.

Викладає  к.е.н, проф. Галицька Е.В.

Мета дисципліни полягає в тому, щоб підготувати студентів магістратури до самостійної  практичної діяльності як викладача. Завдання дисципліни – використати можливості навчального процесу для засвоєння найважливіших загально дидактичних методів, прийомів і засобів навчання та оцінювання знань студентів і учнів. Ці прийоми і засоби застосовуються при різних формах навчання, як традиційних, так і нетрадиційних.

Викладає к.е.н., проф. Галицька Е.В.

В сучасних умовах підготовки кваліфікованих кадрів зростає необхідність в оволодінні методологією наукових досліджень. Методологічна спрямованість навчального процесу у вищих навчальних закладах є основою формування наукового світогляду майбутніх фахівців. Творче сприйняття основ сучасної науки набувається в процесі науково-дослідної діяльності студентів, яка передбачає уміння: 1. Ставити наукові завдання та формулювати робочі гіпотези; 2. Організовувати збір необхідної інформації по темі дослідження, здійснювати її обробку та аналіз; 3. Прогнозувати соціально-економічні явища і процеси; 4. узагальнювати результати наукових досліджень та формулювати висновки і пропозиції

Викладає: ст. викл., к.е.н Зварич О. В.

Державне прогнозування соціально-економічного розвитку та бюджету України являє собою наукове передбачення ситуації, яка може скластися в перспективі залежно від використання тієї чи іншої стратегії розвитку. Прогноз має зв'язки із плануванням, програмуванням, проектуванням, управлінням. Об'єктом бюджетного прогнозування є бюджетна діяльність держави: доходи, видатки на утримання бюджетних установ та соціальної сфери, борг держави та кошти на його обслуговування, бюджетний дефіцит тощо. Курс "Основи прогнозування та планування бюджету" є дисципліною, що закріплює знання з фінансів, макроекономіки, економетрії та права. Вивчення дисципліни спрямоване на підготовку майбутніх фахівців до правктичної дільності в державних органах - Адміністрації Президента, Верховній Раді України, Міністерстві фінансів України, Міністерстві економічного розвитку і торгівлі тощо. 

Переддипломна практика (ПДП) студентів є невід’ємною складовою процесу підготовки за кваліфікаційним рівнем магістр  зі спеціальності «Фінанси і кредит». Обов’язковою вимогою до магістерських робіт випускників вищих навчальних закладів є практична цінність отриманих результатів дослідження. Переддипломна практика є однією з найважливіших форм підготовки фахівців, а також загальним підсумком навчання та підготовки до написання магістерської роботи. Практика студентів передбачає безперервність і послідовність її проведення при одержанні достатнього обсягу практичних знань і умінь відповідно до освітньо-кваліфікаційних рівня “магістр”. Під час цієї практики поглиблюються теоретичні знання з усіх дисциплін навчального плану та збирається та опрацьовується фактичний матеріал для написання магістерської роботи. Зміст і послідовність практики визначаються програмою, яка розробляється кафедрою згідно з навчальним планом.

Викладає: ст. викл., к.е.н Семко Р. Б.

Основою курсу «Поведінкові фінанси» є вивчення сучасної теорії і практики появи ринкових неефективностей у зв’язку з прийняттям фінансистами рішень в умовах обмеженої раціональності; рішень, які зумовлені впливом певних психологічних факторів та ірраціональностей, або недосконалістю ринкового механізму. Розглядаються особливості зв’язку людської поведінки з певними аспектами фінансової та інвестиційної системи, корпоративних фінансів, проводиться ознайомлення з класичними постулатами фінансової теорії, включаючи різні гіпотези ефективності ринку, та їх співставлення з аномаліями фінансового (фондового, корпоративних фінансів тощо) ринку. Пояснюється природа аномалій та аналіз можливостей щодо їх практичного використання. Оглядово представлені елементи нейроекономіки та експериментальної економіки. Важливою складовою курсу є формування базових навичок тестування концепцій поведінкових фінансів на практиці шляхом проведення соціально-економічного експерименту.

Викладає: доц., к.е.н. Буй Т. Г.

Курс «Податковий менеджмент» є необхідною складовою частиною вивчення циклу обов’язкових нормативних  дисциплін з підготовки магістрів зі спеціальності “Фінанси і кредит”. Він передбачає вивчення студентами механізму дії податкових органів у країні, опанування методів податкового менеджменту й управління податковими платежами. Курс передбачає ознайомлення з основними видами та особливостями справляння податків в Україні, структурою та функціями податкових органів, механізмом податкового планування і прогнозування, а також розрахунку податкових ризиків, ознайомлення із формами податкової звітності та особливостями їх заповнення. Крім того, до курсу включені основи корпоративного та особистого податкового менеджменту.

Метою вивчення дисципліни є оволодіння студентами теоретичними та організаційними основами управління податковою діяльністю на рівні держави, підприємтсва та фізичної особи.

Викладає к.е.н., доц. Прімєрова О. К.

Метою вивчення дисципліни є оволодіння студентами базовими знаннями з теоретичних та практичних аспектів управління фінансами за допомогою фінансових посередників та аналізу фінансових послуг.

Предметом дисципліни є відносини, що виникають у процесі руху фінансових ресурсів між державою, юридичними і фізичними особами та опосередковуються спеціалізованими фінансовим інститутами.

Викладає: ст. викл., к.е.н. Дяковський Д. А.

Мета дисципліни: формування у студентів фундаментальних знань теорії та практики соціальної відповідальності і відповідних професійних компетенцій. Ознайомлення студентів з основами інтелектуальної власності і спрямування їх на оволодіння знаннями і вміннями щодо оформлення прав власності, їх захисту, комерціалізації, оцінювання та управління.

Завдання дисципліни: вивчення теоретичних положень і практики взаємодії держави, бізнесу, суспільства та людину сфері соціальної відповідальності як умови стійкого розвитку суспільства. Забезпечення інтелектуального і соціального розвитку особистості через вивчення основ правових та економічних аспектів інтелектуальної власності.

Викладає: доц., к.е.н. Бридун Є. В. (Голова правління СК "Престиж")

За сучасних умов глобалізації курс України на європейську інтеграцію є необхідною умовою, що дозволить посісти гідне місце у міжнародному поділі праці та сприятиме економічному розвитку країни та збільшенню добробуту населення. Одним із найважливіших аспектів євроінтеграції є інтеграція української економіки у європейський економічний простір. Саме в даному контексті перебування України на шляху євроінтеграції основним напрямом державного регулювання страхового ринку має бути регулювання платоспроможності та фінансової стійкості страхових компаній.

Мета вивчення дисципліни — здобути теоретичні та практичні знання з питань теорії створення та практичного застосування конкретних механізмів управління страхуванням, перестрахуванням та формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управлінням.

Вивчення дисципліни спрямоване на підготовку майбутніх фахівців до практичної фінансової діяльності на підприємствах та в страхових компаніях України.

Викладає к.е.н., доц. Глущенко С.В.

Метою викладання дисципліни є надання студентам базових знань з питань управління фінансовим оздоровленням (санацією), реструктуризацією та ліквідацією суб’єктів господарювання.

Викладає д.е.н., проф. Лук’яненко І.Г.

Даний курс є вступним курсом до застосування найбільш поширених сучасних економетричних методів в фінансових прикладних дослідженнях, а саме, інтегрованих методів авторегресії та ковзного середнього (ARIMA); векторних авторегресійних моделей (VAR), моделей корегування помилки(ЕСМ) та авторегресійних моделей з наявністю гетерокседастичності (ARCH,GARCH).

Викладає к.ф.-м. н, доц. Шпортюк В.Г.

Метою вивчення дисципліни є оволодіння студентами знаннями з теорії і практики управління інвестиційною діяльністю, знайдення правильних фінансових рішень на основі застосування сучасних математичних методів.

Предметом дисципліни є фінансові ресурси, їх потоки, фінансові відносини, що пов’язані з функціонуванням фінансового ринку.

Викладає д.е.н.,  проф. Лук’яненко І.Г.

Метою вивчення дисципліни є оволодіння студентами базовими знаннями з теорії і практики управління фінансами підприємств, стратегії і тактики фінансового забезпечення суб'єктів господарювання, формування вміння управляти операційною та інвестиційною діяльністю, знайдення правильних фінансових рішень.

Викладає: проф., д.е.н. Івахненков С. В.

The course objective is to develop the students' skills in analyzing business transactions under International Financial Reporting Standard (IFRS) and to prepare financial statement information applying these standards. Principles-based accounting standards, such as IFRS, require high analytical and argumentative capabilities from preparers. Those responsible for the financial reporting need to be able to draw conclusions about how a transaction should be presented in the various financial statements, as well as in the notes to the financial statements, in the annual report as well as in interim reporting. Preparers also need to be able to understand how the reporting requirements translate into accounting requirements.

The course aims to provide students with an understanding of the application accounting standards. It aims to provide skills in how to read and interpret accounting standards as well as skills in accounting for various transactions. The course also provides an opportunity to reflect on the application of accounting standards in relation to the intended characteristic of accounting information. The focus is on IFRS and the International Accounting Standards Board's (IASB) conceptual framework

Викладає д.е.н., проф. Камінський А.Б. (за основним місцем роботи - КНУ ім. Т. Шевченка)

Метою дисципліни є оволодіння студен­тами теоретико-методологічними та практичними навичками здійс­нення ідентифікації, аналізу, вимірювання, моделювання та управління фінансовими ризиками.

Ви тут:Головна Навчання Магістратура