Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/finance/public_html/plugins/system/settings/settings.php:34) in /home/finance/public_html/plugins/system/jat3/jat3/core/parameter.php on line 107
Кафедра фінансів НаУКМА — Бакалаврат - Кафедра фінансів НаУКМА
Україна, 04655, м. Київ, вул. Г. Сковороди, 2 корпус 6, кім. 410, тел.(044)425-60-42, 425-77-37 (факс)

Бакалаврська програма "Фінанси, банківська справа та страхування"

Кафедра фінансів готує бакалаврів за  спеціальністю “Фінанси, банківська справа та страхування”. Основний наголос робиться на підготовці фінансистів-аналітиків, які отримують сучасні знання та практичні навички, необхідні для роботи на високо конкурентному ринку праці. На кафедрі працюють висококваліфіковані фахівці, які авторами підручників, навчальних посібників, монографій, методичних матеріалів, керівниками та виконавцями наукових проектів та грантів, пройшли стажування або працювали у західних університетах. Для викладання професійно-орієнтованих курсів запрошуються відомі фахівці-практики, які активно поєднують  наукову роботу з практикою, що надає студентам можливість отримання  науково-практичних знань та навичок. Кафедра також підтримує щільні зв’язки з провідними західними університетами, що дозволяє студентам бакалаврату проходити стажування за кордоном в рамках міжнародних  обмінних програм.

Загалом на бакалаврській програмі працює 13 штатних викладачів та  6 сумісників,  в т.ч. 5 докторів наук та 13 кандидатів наук.

Працедавцями наших бакалаврів стали – престижні українські установи та зарубіжні представництва, банки, інвестиційні, консалтингові та страхові компанії, урядові структури та науково-дослідні установи  тощо, зокрема: Національний банк України; ВАТ КУА "КІНТО"; Deloitte and Tousche; Renaissance Development Україна; ТОВ "ФТН-Монитор Украина"; PricewaterhouseCoopers; Ernst and Yang; KPMG; Dragon Capital; страхова компанія „Еталон”; Міністерство фінансів України та інші

За версією журналу „Фокус” бакалаврська програма визнана однією з найкращих бізнес-орієнтованих програм в Україні.Найкращі випускники бакалаврської програми можуть продовжити своє навчання на магістерській програмі за спеціальністю „Фінанси, банківська справа та страхування”.

Викладач: проф. Івахненков С.В., доц. Іванова Т.М.

5 кред. ЄКТS, 4 год./тижд., 6 семестр, екзамен (забезпечує кафедра фінансів)

Метою  дисципліни є – формування системи знань з теорії та практики ведення бухгалтерського обліку на підприємствах. Передбачається розгляд основних принципів, способів та методів, за допомогою яких складаються фінансові звіти в системі бухгалтерського обліку.

Викладач: доц. Буй Т.Г.

4 кред. ЄКТS, 1,4 год./тижд., 6, 6д семестр, екзамен (забезпечує кафедра фінансів)

Дисципліна має теоретико-прикладний характер, належить до нормативної дисципліни з циклу курсів, які формують фахівця з фінансів і вивчається студентами після ознайомлення з такими загальноекономічними дисциплінами, як «Політекономія», «Фінанси», «Макроекономіка» тощо. У теоретичному плані вона повинна поглибити фундаментальні знання щодо макроекономічної сфери фінансової системи – державних фінансів; у прикладному плані – закласти базові знання з методики бюджетної роботи та сформувати навички проведення розрахунків показників бюджету. Бюджетна система є провідною ланкою державних фінансів, відображає складну систему перерозподільних відносин у суспільстві, охоплює практично кожну юридичну та фізичну особу. Саме це визначає мету навчальної дисципліни – вивчення сутності бюджетних відносин і характеру їх впливу на суспільство.

Викладач: доц. Глущенко С.В.

5 кред. ЄКТS, 4 год./тижд., 5 семестр, екзамен (забезпечує кафедра фінансів)

Мета курсу – оволодіння теоретичними і практичними знаннями щодо закономірностей функціонування грошей, грошового ринку, грошових систем та щодо основних засад процесу кредитування і організації діяльності кредитної системи країни.  

Викладач:  ст. викл., к.е.н. Дадашова П.А.

4 кред. ЄКТS, 3 год./тижд., 5 семестр, екзамен (забезпечує кафедра фінансів)

Метою курсу є формування у студентів умінь та навичок проведення аналізу економічних явищ з використанням економетричного моделювання. Завдання курсу полягає у вивченні теоретичних засад та практичних аспектів застосування лінійного регресійного аналізу до реальних даних за допомогою сучасних пакетів прикладних програм. Вивчення дисципліни дасть змогу студентам оволодіти методологією кількісного економічного аналізу, розвинути навички аналітичного мислення, підвищити рівень економічної та фінансової підготовки. Даний курс базується на дисциплінах «Економіко-математичне моделювання», «Вища математика», «Статистика», тісно пов'язаний з теоретичними економічними курсами, зокрема «Макроекономіка», «Фінанси», та надає базу для вивчення усіх дисциплін з економічного моделювання.

Викладач: доц. Шпортюк В.Г., доц. Юнькова О.О.

4,5 кред. ЄКТS, 4 год./тижд., 3 семестр, екзамен (забезпечує кафедра фінансів)

Курс знайомить студентів з методами розв'язування екстремальних задач. Тобто методами, необхідними для відшукання оптимального способу дій задля вирішення певних проблем економічної теорії та організаційного управління з урахуванням реальних обмежень.

Курс ґрунтується на курсах "Вища математика", "Теорія ймовірності і математична статистика".

Мета: надання фундаментальних знань з методології, концепцій, методів і технологій дослідження раціональної поведінки організаційно-економічних систем і кількісних методів прийняття рішень на засадах системного аналізу.

Викладач: ст. викл., к.е.н. Фарина О.І.

3 кред. ЄКТS, 2 год./тижд., 8 семестр, екзамен (забезпечує кафедра фінансів)

Мета - формування знань з міжнародних фінансів, механізмів та інструментарію прийняття рішень у валютній, кредитній та інвестиційній сферах на мікро- і макроекономічному рівнях. Завдання: вивчення сутності та елементів системи міжнародних фінансів; набуття знань стосовно дослідження світового фінансового ринку та його сегментів, використання основних фінансових інструментів; набуття вмінь здійснювати міжнародні розрахунки.

Предмет: міжнародні фінансові відносини суб’єктів світового ринку, що виникають у процесі міжнародної фінансової діяльності.

Викладачі: доц. Базілінська О.Я., ст. викл. PhD  Неживенко О.В.

5 кред. ЄКТS, 4 год./тижд., 3 семестр, екзамен (забезпечує кафедра фінансів)

Дисципліна “Мікроекономіка” відноситься до блоку нормативних дисциплін циклу природничо-наукової та загальноекономічної підготовки спеціалістів напряму 0501 “Економіка і підприємництво”.

Метою вивчення дисципліни є формування системи знань з теорії поведінки споживача, теорії підприємства та ринкових структур, ринку факторів виробництва.

Предмет дисципліни – поведінка на ринку економічних суб’єктів, які прагнуть вигоди, оптимально використовуючи обмежені ресурси альтернативного застосування.

Викладач: ст. викл., к.е.н. Сидорович М.Я.

3 кред. ЄКТS, 2 год./тижд., 7 семестр, екзамен (забезпечує кафедра фінансів)

Дисципліна «Місцеві фінанси» має теоретико-прикладний характер, належить до нормативної дисципліни з циклу курсів, які формують фахівця з фінансів і вивчається студентами після прослуховування таких загальноосвітніх дисциплін, як «Бюджетна система», «Податкова система», «Фінанси». Метою вивчення дисципліни є оволодіння студентами базовими знаннями щодо засад організації місцевих фінансів, їх складу та основ управління, виходячи із розмежування функцій і повноважень державних та місцевих органів влади і управління. Завданнями дисципліни є вивчення теоретичних та організаційних засад функціонування системи формування, розподілу і використання фінансових ресурсів для забезпечення виконання місцевими органами влади покладених на них функцій і завдань, як власних, так і делегованих; способу організації фінансових відносин, що виникають у процесі формування та використання фінансових ресурсів на різних рівнях адміністративно-територіального поділу.        

Викладач: ст. викл., PhD Неживенко О.В.

3 кред. ЄКТS, 2 год./тижд., 6 семестр, залік (забезпечує кафедра фінансів)

Even in the presence of growth, informality persists in all counties. The informal economy represents 30-90% of employment in developing countries and 10% in developed economies.

The goal of this course is to examine a contemporary phenomenon of the informal economy and its impact on the development of different countries, with attention on the Ukrainian background. Key issues covered in the course include the impact of the informal economy on the labour market, country development, social policy and taxation. First, we will explore recent efforts to define, conceptualize and empirically analyze what is broadly defined as “informal”, as well as how the development of a country co-exists with informal practices. Next, we examine the measurement methods of the informal economy, broadly grouped into macroeconomic (indirect) and microeconomic (direct) methods. On the example of their application to Ukraine, we will compare these methods. Finally, we focus on undeclared work to understand the scope of informal labour market and to search for possible measures to tackle it in Ukraine. 

Викладач: доц. Буй Т.Г.

4 кред. ЄКТS, 3 год./тижд., 7 семестр, екзамен (забезпечує кафедра фінансів)

Дисципліна «Податкова система» має теоретико-прикладний характер, належить до нормативної дисципліни з циклу курсів, які формують фахівця з фінансів і вивчається студентами після ознайомлення з такими загальноекономічними дисциплінами, як «Політекономія», «Фінанси», «Бюджетна система» тощо. Завданнями дисципліни є вивчення теоретичних та організаційних основ оподаткування, методики розрахунків і порядку сплати основних видів податків і зборів, що справляються в Україні юридичними і фізичними особами, а також основ податкової політики держави, структури та функцій податкової служби України та особливостей податкової роботи на підприємстві.

Викладач: доц. Бридун Є.В.

3 кред. ЄКТS, 2 год./тижд., 5 семестр, екзамен (забезпечує кафедра фінансів)

Мета курсу – надання знань, необхідних для опанування механізму організації та фінансового забезпечення соціального страхування. Підготовка фахівців, спроможних засвоїти теорію та практику страхування, опанувати стратегію та тактику діяльності страхових компаній. Студенти повинні знати основні принципи, призначення та функції страхування та соціального страхування; застосувати теоретичну базу для аналізу діяльності страхових компаній та фондів соціального страхування; самостійно впроваджувати розрахунки страхових тарифів за різними видами страхування згідно з статичними даними; процес вивчення дисципліни повинен сприяти формуванню навичок і вміння творчо вирішувати складні фінансові завдання щодо матеріальних, фінансових ресурсів діяльності страхових компаній.

Викладачі: проф. Момотюк Л.Є., доц. Сєміколенова С.В.

5 кред. ЄКТS, 4 год./тижд., 4 семестр, екзамен (забезпечує кафедра фінансів)

Мета  курсу “Статистика” – оволодіння основами статистичного вимірювання та аналізу соціально-економічних явищ та процесів. Статистика вчить, як, підпорядковуючись меті дослідження, зібрати, обробити та проаналізувати інформацію, виявити та оцінити закономірності формування, розвитку взаємодії складних за своєю природою соціально-економічних явищ:

  • забезпечення вірогідності інформації;
  • використання системи статистичних показників економічного та соціального розвитку країні;
  • використання системи національних рахунків як найважливішого інструменту розробки національної економічної стратегії та валютно—фінансової політики.

Викладач: доц. Прімєрова О.К.

5 кред. ЄКТS, 4 год./тижд., 5 семестр, екзамен (забезпечує кафедра фінансів)

Метою цього курсу є вивчення сукупності фінансових відносин, які виражають розподіл і перерозподіл вартості валового внутрішнього продукту на всіх рівнях.  Темами, що вивчаються протягом курсу є теоретичних основи функціонування фінансів, фінансова система та фінансова політика держави, фінансовий ринок, фінансовий менеджмент, державні фінанси , місцеві фінанси, фінанси підприємницьких структур, страхування та страховий ринок, податки та податкова система, державні цільові фонди, міжнародні фінанси.

Викладачі: доц. Слав’юк Н.Р., ст. викл., к.е.н.  Литвин А.В.

3 кред. ЄКТS, 2 год./тижд., 6 семестр, екзамен (забезпечує кафедра фінансів)

Мета курсу - полягає у вивченні питань теорії і практики фінансових відносин суб’єктів господарювання, які пов’язані з рухом капіталу, грошових потоків, а також формуванням, розподілом і використанням доходів підприємств. Для досягнення поставленої мети при вивченні дисципліни ставляться наступні завдання: з’ясування сутності капіталу підприємства, методів та особливостей його формування; вивчення сутності грошових потоків підприємств, методів і джерел їх формування, організації фінансової діяльності підприємств; здобуття практичних навичок розрахунку прибутку, його розподілу, впливу оподаткування на використання прибутку; визначення потреби в оборотних коштах, джерелах фінансування реальних та фінансових інвестицій, оцінки їх ефективності; оволодіння методами оцінки фінансового стану, фінансового планування, прогнозування та санації підприємства.

Викладає: доц. Базілінська О.Я.

3 кред. ЄКТS, 2 год./тижд., 7 семестр, екзамен (забезпечує кафедра фінансів)

Метою дисципліни «Фінансовий аналіз» є оволодіння студен­тами теоретико-методичними та практичними навичками здійс­нення аналізу фінансового стану підприємств різних форм власності в процесі формування фінансових ресурсів, їх розміщення, ефективного використання в сучасних ринкових умовах, для підвищення обґрунтованості рішень, що приймаються у сфері фінансового планування та управління підприємством.

Викладач: доц. Прімєрова О.К.

3 кред. ЄКТS, 2 год./тижд., 7 семестр, екзамен (забезпечує кафедра фінансів)

Мета курсу: вивчення теоретичних основ організації та функціонування  фінансового ринку, вивчення його структури та складових елементів; вивчення механізму функціонування фінансового ринку, основних фінансових інструментів та похідних фінансових інструментів; вивчення основних понять фінансового аналізу та аналізу ризику на фінансовому ринку;вивчення складових фінансового ринку.

Завдання курсу: в результаті вивчення дисципліни студент повинен одержати необхідні знання з теорії та практики функціонування фінансового ринку.

Ви тут:Головна Навчання Бакалаврат