Україна, 04655, м. Київ, вул. Г. Сковороди, 2 корпус 6, кім. 410, тел.(044)425-60-42, 425-77-37 (факс)

Бакалаврська програма "Фінанси, банківська справа та страхування"

Кафедра фінансів готує бакалаврів за  спеціальністю “Фінанси, банківська справа та страхування”. Основний наголос робиться на підготовці фінансистів-аналітиків, які отримують сучасні знання та практичні навички, необхідні для роботи на високо конкурентному ринку праці. На кафедрі працюють висококваліфіковані фахівці, які авторами підручників, навчальних посібників, монографій, методичних матеріалів, керівниками та виконавцями наукових проектів та грантів, пройшли стажування або працювали у західних університетах. Для викладання професійно-орієнтованих курсів запрошуються відомі фахівці-практики, які активно поєднують  наукову роботу з практикою, що надає студентам можливість отримання  науково-практичних знань та навичок. Кафедра також підтримує щільні зв’язки з провідними західними університетами, що дозволяє студентам бакалаврату проходити стажування за кордоном в рамках міжнародних  обмінних програм.

Загалом на бакалаврській програмі працює 13 штатних викладачів та  6 сумісників,  в т.ч. 5 докторів наук та 13 кандидатів наук.

Працедавцями наших бакалаврів стали – престижні українські установи та зарубіжні представництва, банки, інвестиційні, консалтингові та страхові компанії, урядові структури та науково-дослідні установи  тощо, зокрема: Національний банк України; ВАТ КУА "КІНТО"; Deloitte and Tousche; Renaissance Development Україна; ТОВ "ФТН-Монитор Украина"; PricewaterhouseCoopers; Ernst and Yang; KPMG; Dragon Capital; страхова компанія „Еталон”; Міністерство фінансів України та інші

За версією журналу „Фокус” бакалаврська програма визнана однією з найкращих бізнес-орієнтованих програм в Україні.Найкращі випускники бакалаврської програми можуть продовжити своє навчання на магістерській програмі за спеціальністю „Фінанси, банківська справа та страхування”.

Інвестування

Викладає: к.е.н., ст. викладач Дяковський Д.А.

2 кредит. ЄКТS, 5 год./тижд., 6д семестр, залік

Метою курсу є надання теоретичних знань щодо сутності механізму функціо­нування інвестиційного процесу, сучасних методів оцінки цінних паперів та управління інвестиціями, принципів функціонування фінансових ринків. Вивчення курсу повинно надати студенту можливість: розуміти зміст, цілі та методи управління інвестиціями; знати основні принципи та особливості фун­кціонування фінансових ринків в сучасній економіці; мати знання та розумін­ня основних інструментів інвестування; знати та вміти користуватись сучас­ними методами оцінки цінних паперів; знати та вміти використовувати методи управління інвестиційним портфелем.

 

Інформаційні системи і технології у фінансах

Викладає: д.е.н., проф. Івахненков С.В.

3 кред., ЄКТS, 3 год./тиж., 7 семестр, залік

Метою вивчення курсу - є підготовка фахівців високої кваліфікації, здатних використовувати комп’ютерні системи обробки економічної та фінансової інформації в промисловості та інших галузях народного господарства. Вивчення інформаційних технологій в управлінні фінансами, систем обробки фінансової інформації, організації методології розв’язку задач фінансової діяльності в установах різного типу, а також: вивчення українського та міжнародного досвіду організації комп’ютерної системи фінансового обліку; набуття навичок з реєстрації, обробки, аналізу, передачі фінансової інформації за допомогою сучасних комп’ютерних систем; ознайомлення з принципами побудови фінансових комп’ютерних систем на підприємствах; вивчення переваг та недоліків різних способів побудови комп’ютерних фінансових систем; ознайомлення із основними функціями комп’ютерних систем управління виробництвом, які виконують функції не тільки обліку, але й управління і контролю; вироблення професійних навичок і якостей, необхідних  організатору фінансових комп’ютерних облікових систем.

Історія фінансової думки України

Викладає: асист. Дадашова П. А.

4 кред. ЄКТS, 3 год./тижд., 8 семестр, екзамен

Метою даного курсу є формування у студентів комплексного розуміння процесу розвитку та формування фінансової наукової думки в Україні. Досягнення даної мети передбачає систематизаціюзнань студентів щодо основ економіки, демонстрацію зв’язку між економічними явищами та їх відображенням у створенні теоретичних положень науки, роз’яснення основних законів розвитку фінансових відносин.

Детальніше...

Актуальні проблеми фінансової політики в контексті європейської інтеграції

Викладає: к. ф.-м. н., доц. Токарчук В.В.

4 кред. ЄКТS, 3 год./тижд., 1 семестр, екзамен

Курс дає можливість отримати уявлення про: банківські системи країн Європи та США, їх еволюцію до сучасного стану, роль держави у їх формуванні та становленні, сутність, функції та роль банків у фінансовій системі країни, роль та основні функції комерційних та центральних банків країн Європи, ЄЦБ в сучасних умовах функціонування Євросоюзу, роль та функції Федеральної резервної системи США. Завдання курсу: ознайомлення із проблематикою інтеграційних процесів в сучасних умовах, засвоєння ролі і місця економічних та політичних факторів у процесах інтеграції, ознайомлення із структурою і функціями міжнародних організацій, усвідомлення основних видів глобалізації, набуття загальної уяви щодо зміни свідомості людства у інформаційну епоху.

Робочий тематичний план дисципліни знаходиться за посиланням

 

 

Аудит

Викладає: д.е.н, проф. Івахненков С.В.

2,5  кред., ЄКТS, 2 год./тиж., 8 семестр, залік

Вивчення курсу “Аудит” спрямоване на комплексну підготовку фахівців економічної спеціальності. Курс “Аудит” охоплює теоретичні засади організації аудиторської діяльності в Україні, порядок створення і державної реєстрації суб’єктів аудиторської діяльності, питання планування аудиторських перевірок, порядку підготовки аудиторських висновків, застосування комп’ютерних технологій в ході аудиту. Мета вивчення – формування системи знань з організації та здійснення аудиторської діяльності в Україні та за кордоном. Основним завданням курсу є вивчення теорії аудиту, засад організації та здійснення аудиторської діяльності. В результаті вивчення курсу студенти повинні знати: поняття і класифікацію аудиту, порядок планування робіт аудитора, види аудиторських висновків, напрями застосування комп’ютерних технологій в ході аудиту; вміти: планувати діяльність аудиторської фірми, розробляти програми аудиторської перевірки, складати робочі документи аудитора, готувати аудиторський висновок.

Банківські операції

Викладає: к.ф.-м.н., доц. Токарчук В.В.

(заступник голови правління ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК»)

3,5  кред., ЄКТS, 3,5 год./тиж., 8 семестр, залік

Мета курсу – отримання студентами базових знань про місце і роль банків в економічній системи суспільства, про організацію і технології здійснення основних банківських операцій і надання банківських послуг. Завдання курсу – ознайомлення із проблематикою банківської системи в умовах ринкової економіки, засвоєння ролі і місця банківської системи в економічному житті суспільства, вивчення структури і методів проведення банківських операцій і надання банківських послуг, набуття загальної уяви щодо змісту основних банківських операцій.

Предмет курсу – діяльність комерційних банків, спрямована на організацію здійснення операцій та надання послуг юридичним та фізичним особам.  Для досягнення вказаної мети при проходженні курсу студенти зобов’язані засвоїти такі основні завдання: вивчення ролі і місця банківської системи в сучасному економічному житті суспільства; розуміння принципів побудови і діяльності комерційного банку; знання структури: основних видів банківських операцій (без ресурсних, активних і пасивних); оволодіння методами і прийомами здійснення конкретних банківських операцій; здобуття навичок в визначенні потреб суб’єктів економічного життя в різних банківських продуктах.

Бухгалтерський облік

Викладає: д.е.н., проф. Івахненков С. В.

5 кред. ЄКТS, 4 год./тижд., 6 семестр, екзамен

Метою вивчення дисципліни «Бухгалтерський облік» – є набуття студентами знань з теоретичних основ бухгалтерського обліку, оволодіння студентами основних понять стосовно бухгалтерського обліку. Теоретичною основою та методологічною базою дисципліни є загальна економічна теорія, економіка підприємства, фінанси підприємства, цивільне право, та інші базові дисципліни, які дозволяють вивчати методологію бухгалтерського обліку економіко-правових відносин підприємства - суб'єкта господарювання різних форм власності.

Детальніше...

Бюджетна система

Викладає: к.е.н., доц. Буй Т.Г.

4 кред. ЄКТS, 7 год./тижд., 6д семестр, екзамен

Дисципліна «Бюджетна система» має теоретико-прикладний характер, належить до нормативної дисципліни з циклу курсів, які формують фахівця з фінансів і вивчається студентами після ознайомлення з такими загальноекономічними дисциплінами, як «Політекономія», «Фінанси», «Теоретичні основи системи бюджетного регулювання» тощо. У теоретичному плані вона повинна поглибити фундаментальні знання щодо макроекономічної сфери фінансової системи – державних фінансів; у прикладному плані – закласти базові знання з методики бюджетної роботи та сформувати навички проведення розрахунків показників бюджету.

Детальніше...

Вступ до інституціональної економіки

Викладає: проф. Мертенс О.В.

4 кред. ЄКТS, 3 год./тижд., 4 семестр, залік

Курс формує у студентів систему фундаментальних знань про сучасну ринкову економічну систему, оволодіння поняттями і категоріями, що забезпечують безпосередній перехід від глибоких узагальнень до понять практики; надає вміння використовувати теоретичні знання для розуміння конкретних економічних явищ, вироблення навичок створення відповідних моделей і проведення аналітичних досліджень проблем макро- і мікрорівня.

 

Вступ до методології наукових досліджень у фінансах

Викладає: д.ф.-м.н., доц. Горбачук В.М.

(старший науковий співробітник Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України)

2 кред. ЄКТS, 1 год./тижд., 5 та 6 семестр, залік

Мета дисципліни – виробити навички та вміння наукової роботи, презентації, обговорення та публікації досліджень. Систематично вивчаються статті з фінансів найвідоміших авторів у найрейтинговіших журналах і лекції MIT. Адаптується світовий досвід організації власних розробок у галузі фінансів. Очікуваний результат вивчення дисципліни – оволодіння методами пошуку, дослідження, застосування фінансової інформації, а також розуміння фінансово-економічних інтересів конкуренції, кооперації, регулювання, захисту.

Попередні чи паралельні курси: мікроекономіка; макроекономіка; вища математика; інформатика; теорія ймовірностей і статистика; страхування; дослідження операцій; гроші та кредит; менеджмент; бухгалтерський облік; фінанси; фінансовий менеджмент.

Господарське законодавство

Викладає: к.е.н., ст. викладач Дяковський Д.А.

Курс передбачає вивчення студентами основних правових інститутів Загальної частини господарського права, а також питання правового регулювання в окремих галузях господарювання на основі Господарського кодексу України та Цивільного кодексу України, а також інших нормативно-правових актів господарського законодавства України. Метою курсу є надання знань щодо господарських правовідносин, правового статусу суб’єктів господарювання, порядку оформлення господарських договорів, правових основ зовнішньоекономічної діяльності та захисту прав і законних інтересів суб’єктів господарських правовідносин.

Гроші та кредит

Викладає: к.е.н., доц. Глущенко С.В.

5 кред. ЄКТS, 4 год./тижд., 5 семестр, екзамен

Метою курсу «Гроші та кредит» є оволодіння теоретичними і практичними знаннями щодо закономірностей та основних засад функціонування грошового ринку  і  грошових систем, а також кредитного ринку та кредитних систем в економіці. Вивчення кусу «Гроші та кредит» дає можливість студентам набути навички самостійного аналітичного і творчого мислення, прийняття рішень щодо оптимальності застосування форм і видів грошових розрахунків в різних напрямах і сферах економічної діяльності;  щодо кількісної, якісної та прогнозної оцінки заходів грошово-кредитного регулювання; а також щодо  оптимального застосування кредитних інструментів для залучення довгострокового і короткострокового капіталу різними суб’єктами економіки.

Ділова етика

Викладає: проф. Галицька Е.В.

2 кред. ЄКТS, 1 год./тижд., 2 семестр, залік

Мета дисципліни полягає в тому, щоб підготувати студентів  до самостійної  майбутньої практичної діяльності, а також є запорукою їх успіху у навчанні, оскільки сприяє набуттю навичок коректної ділової поведінки та вдосконаленню міжособистісного спілкування. У процесі вивчення дисципліни у студентів формується система знань, правил та норм ділового спілкування.

Детальніше...

Дослідження операцій в економіці (Економіко-математичне моделювання)

Викладає: к.ф.-м.н., доц. Шпортюк В.Г.

3 кред. ЄКТS, 4 год./тижд., 3 семестр, екзамен

Курс знайомить студентів з методами розв'язування екстремальних задач. Тобто методами, необхідними для відшукання оптимального способу дій задля вирішення певних проблем економічної теорії та організаційного управління з урахуванням реальних обмежень. У процесі навчання студенти вивчають теоретичні основи операційних досліджень з метою використання їх методики та інструментарію дослідження економічних об’єктів і процесів.

Економіко-математичне моделювання - 2 (Економетрика)

Викладає:  асист. Дадашова П. А., к.е.н., доц. Подвисоцька Т.О.

3 кред. ЄКТS, 3 год./тижд., 5 семестр, екзамен

Метою курсу є формування у студентів умінь та навичок проведення аналізу економічних явищ з використанням економетричного моделювання. Завдання курсу полягає у вивченні теоретичних засад та практичних аспектів застосування лінійного регресійного аналізу до реальних даних за допомогою сучасних пакетів прикладних програм. Вивчення дисципліни дасть змогу студентам оволодіти методологією кількісного економічного аналізу, розвинути навички аналітичного мислення, підвищити рівень економічної та фінансової підготовки. Даний курс базується на дисциплінах «Економіко-математичне моделювання», «Вища математика», «Статистика», тісно пов'язаний з теоретичними економічними курсами, зокрема «Макроекономіка», «Фінанси», та надає базу для вивчення усіх дисциплін з економічного моделювання.

Економетрика ІІ

Викладає: ст. викл. Семко Р.Б.

2 кредит. ЄКТS, 3 год./тижд., 7 семестр, залік

Метою вивчення курсу - є вивчення сучасних методів моделювання фінансово-економічних процесів, на різних ієрархічних рівнях, зокрема основи побудови стохастичних динамічних моделей загальної рівноваги, моделей лонгітюдних даних, ймовірносних моделей та їх застосування на практиці, при прийнятті фінансових рішень.

Застосування методів системної динаміки у фінансах

Викладає: к.е.н., ст. викл. Фарина О.І.

2 кред., ЄКТS, 2 год./тиж., 7 семестр, залік

Метою курсу «Застосування методів системної динаміки в фінансах» є формування теоретичних знань та практичних навичок з оволодіння та застосування сучасних методів імітаційного моделювання та аналізу взаємозв’язків елементів складних економічних та фінансових систем в динаміці. Системна динаміка є універсальним інноваційним методом, що широко застосовується в сферах консалтингу, управлінні підприємств та проектів, ризик менеджменті, державного та регіонального регулювання, макроекономічного планування та прогнозування, тощо.

В рамках курсу слухачі мають змогу розвинути вміння ідентифікації, формулюваннята розв’язання динамічних проблем на мікро- та макрорівні;отримати практичні навички структурного представлення та ілюстрації взаємозв’язків між елементами систем на рівні окремих проектів, підприємств, регіонів, країн та світу в цілому за допомогою  потокових діаграм з використанням програмного забезпечення IThink; навчитися проводити поглиблений аналіз за допомогою віртуального відтворення в часі процесів, що виникають між всіма ланками складних систем з метою пошуку оптимальних та ефективних методів управління та регулювання для застосування їх в реальності.

 

Курсова робота

Курсова робота є одним із видів наукової роботи, а саме, самостійним навчально-науковим дослідженням студента. Метою роботи є закріплення знань, набутих при вивченні теоретичних курсів і на практичних заняттях, а також набуття навичок самостійного виконання наукових і практичних досліджень. Виконання курсової передбачає: поглиблення та систематизацію теоретичних знань; виявлення здатності студента проаналізувати наукову або практичну проблему, зробити теоретичні та практичні висновки й узагальнення; напрацювання і розвиток навичок самостійної роботи й оволодіння методикою досліджень.

Міжнародні фінанси

Викладає: к.е.н., ст. викл. Фарина О. І.

3 кред. ЄКТS, 2 год./тижд., 7 семестр, екзамен

Мета курсу - формування знань з міжнародних фінансів, механізмів та інструментарію прийняття рішень у валютній, кредитній та інвестиційній сферах на мікро- і макроекономічному рівнях.

Завдання: вивчення сутності та елементів системи міжнародних фінансів; набуття знань стосовно дослідження світового фінансового ринку та його сегментів, використання основних фінансових інструментів; набуття вмінь здійснювати міжнародні розрахунки.

Мікроекономіка

Викладає:  доц. Базілінська О. Я. / асист. Неживенко О. В.

5 кред. ЄКТS, 4 год./тижд., 3 семестр, екзамен

Метою вивчення дисципліни  є ознайомлення  студентів  з базовими положеннями мікроекономічної теорії, набуття навичок використання сучасного інструментарію мікроекономічного аналізу.

Викладення курсу  "Мікроекономіка" спрямовано на формування системи знань з теорії поведінки споживача, теорії виробництва та ринкових структур, виявлення та  розв’язання найгостріших соціальних та економічних проблем в умовах ризику та невизначеності, набуття навичок застосування теорії суспільного вибору для визначення оптимальної кількості суспільних благ.

Детальніше...

Місцеві фінанси

Викладає: ст. викл.б к.е.н Сидорович М. Я. 

3 кред. ЄКТS, 2 год./тижд., 7 семестр, екзамен

Місцеві фінанси — це наука, яка вивчає систему формування, розподілу і використання фінансових ресурсів для забезпечення виконання місцевими органами влади покладених на них функцій і завдань, як власних, так і делегованих. Метою вивчення дисципліни є оволодіння студентами базовими знаннями щодо засад організації місцевих фінансів, їх складу та основ управління, виходячи із розмежування функцій і повноважень державних та місцевих органів влади і управління. Предметом дисципліни є фінансові відносини, що виникають у процесі формування та використання фінансових ресурсів на різних рівнях адміністративно-територіального поділу.         

Макроекономічна політика (державне регулювання економіки)

Викладає: к.е.н., доц. Буй Т.Г.

Мета курсу є полягає у наданні студентам теоретичних знань та практичних навичок з методологічних і методичних основ прогнозування основних показників, чинників та наслідків макроекономічного розвитку країни в умовах ринку і державного регулювання економіки у відповідності з цілями та пріоритетами економічної політики.

Вивчення кусу «Макроекономічна політика» дає можливість студентам набути навички самостійного мислення, прийняття оптимальних рішень на вищому рівні управління державою, освоїти принципи застосування інструментів антикризового управління і наукові основи раціонального розвитку і функціонування економіки України, що забезпечують стабілізацію фінансового стану держави й підвищення добробуту населення.

Моделювання поведінки динамічних систем

Викладає: ст. викл. Жук В.М.

2 кредит. ЄКТS, 2 год./тижд., 8 семестр, залік

Курс розроблений з метою ознайомлення студентів із ключовими особливостями побудови і використання динамічних моделей у фінансових дослідженнях. В ході курсу буде розглянуто основні макрофінансові динамічні моделі – моделі зростання, міжгалузевого балансу та ін. Зокрема буде розглянуто методи кластерного, факторного та дискримінантного аналізу, які широко застосовуються у корпоративно-фінансовій практиці, зокрема для тестування настання кризових явищ, банкрутства підприємств, для ранжування об’єктів за ступенем ризику тощо.

Курс логічно пов’язаний із курсами «Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Теорія імовірності та статистика», «Економетрика».

Курс супроводжується покроковими детальними інструкціями із практичної реалізації динамічних моделей у сферах прогнозування економічного зростання, діагностики банкрутств підприємств та інших фінансово-економічних задач.

 

Оглядовий курс лекцій до комплексного державного екзамену за фахом

Викладає: к.е.н., доц. Базілінська О.Я.

Оглядовий курс лекцій до комплексного державного екзамену за фахом має на меті зорієнтувати студентів під час підготовки до комплексного державного екзамену за фахом, який включає завдання з дисциплін: "Політична економія", "Макроекономіка", "Мікроекономіка", "Історія економічних вчень".

Податкова система

Викладає: к.е.н., доц. Буй Т.Г.

4,5 кред. ЄКТS, 3 год./тижд., 7 семестр, екзамен

Передбачає вивчення студентами формування і механізму дії податкових відносин в економіці країни. Це перш за все, з’ясування економічної природи податків, їх суті, функцій, об’єктивності в ринкових умовах: розкриття змісту податкової політики, податкової системи, податкового механізму та їх складових, вивчення практичного механізму застосування окремих податків та зборів, освоєння вимог до заповнення податкової звітності та механізму обчислення податків а також облік їх на виробництві. Завданням вивчення дисципліни податкової системи є вивчення теоретичних та організаційних основ оподаткування, методики розрахунків і порядку сплати податків і обов’язкових платежів юридичних і фізичних осіб, основ податкової політики держави, структури та функцій податкової служби України та механізму особливостей роботи на підприємстві.

Соціальне страхування

Викладає: к.е.н., доц. Бридун Є.В.

(Голова правління страхової компанії «ПРЕСТИЖ»)

5 кред. ЄКТS,4 год./тижд., 5 семестр, екзамен

В фінансовій системі держави неодмінною складовою є страховий ринок. Акумульовані через страхування кошти є джерелом значних інвестицій у національну економіку будь-якої держави та є одним із найбільш ефективних інструментів вирішення соціальних проблем.

Оволодіння основними принципами, призначення та функції страхування; застосування теоретичної бази для аналізу діяльності страхових компаній; впровадження розрахунків страхових тарифів за різними видами страхування згідно з статичними даними; процес вивчення дисципліни повинен сприяти формуванню навичок і вміння творчо вирішувати складні фінансові завдання щодо матеріальних, фінансових ресурсів діяльності страхових компаній.

Статистика

Викладає: проф. Галицька Е.В. / доц. Сєміколенова С.В.

5 кред. ЄКТS, 4 год./тижд., 4 семестр, екзамен

Статистичні методи обробки соціально-економічної інформації. Статистичні показники, їх джерела, використання в економічному аналізі. Комп'ютерні засоби обробки статистичної інформації. Мета курсу - оволодіння основами статистичного вимірювання та аналізу соціально-економічних явищ та процесів. Статистика вчить, як, підпорядковуючись меті дослідження, зібрати, обробити та проаналізувати інформацію, виявити взаємодії складних за своєю природою соціально-економічних явищ.

Страхові послуги

Викладає: к.е.н., доц. Сєміколенова С.В.

4 кред., ЄКТS, 3 год./тиж., 8 семестр, екзамен

Мета курсу «Страхові послуги» - надати студентам можливість засвоїти теоретичні знання, виробити практичні навички у сфері страхування, оволодіти методами розв’язання різноманітних задач, що сприятиме розвитку аналітичних здібностей та стане основою для проведення економічних досліджень, притаманних страхуванню. Завдання курсу «Страхові послуги» - допомогти оволодіти знаннями та навичками  організації роботи страховиків щодо забезпечення потреб юридичних і фізичних  осіб у страхових послугах, з’ясування умов надання страхових послуг, визначення особливостей страхових взаємовідносин,  вивчення різних форм  прояву ризиків у страховій справі тощо

Сучасні проблеми прийняття рішень у фінансах

Викладає: доц. Оніщенко А. М.

4 кред. ЄКТS, 3 год./тижд., 6 семестр, залік

Мета курсу – ознайомити студентів з сучасними досягненнями в сфері теорії прийняття рішень. На цікавих та доступних прикладах вивчаються методи прийняття рішень в умовах визначеності, невизначеності та ризику. Показано місце та роль імітаційного моделювання при прийнятті рішень в умовах нечіткої інформації. Проводиться інтерпретація та аналіз на чутливість отриманих рішень. Розглядаються методи обробки нечіткої інформації та їх застосування у фінансовому прогнозуванні. Вивчаються моделі поділу прибутків та витрат, нечіткі моделі регульованої економіки. Всі теми ілюструються умовно реальними прикладами з детальними поясненнями та коментарями та виконанням їх за допомогою програмного продукту MS Excel та додаткових надбудов, що дозволяє на практиці зрозуміти особливості застосування кожного методу.

Фінанси

Викладає: к.е.н., доц.  Прімєрова О.К.

5 кред. ЄКТS, 4 год./тижд., 4 або 5 семестр, екзамен

Мета курсу полягає у засвоєнні теоретичних основ фінансових відносин, що виникають на різних рівнях економічної системи між державою, юридичними та фізичними особами. Засвоєння теоретичних засад фінансових відносин створює основу, на якій базується вивчення фінансових дисциплін, що розкривають конкретні питання організації фінансів у різних ланках фінансової системи. При вивченні дисципліни увага приділяється  проблемам економічної природи та сутності фінансів, розгляду основних сфер та ланок фінансової системи, вивченню основних напрямів фінансової політики й науки, дослідженню фінансового механізму.

Ви тут: Головна Навчання Бакалаврат