Україна, 04655, м. Київ, вул. Г. Сковороди, 2 корпус 6, кім. 410, тел.(044)425-60-42, 425-77-37 (факс)

Актуальні проблеми глобалізації та європейської інтеграції

4 кред. ЄКТS, 3 год./тижд., 1 семестр, екзамен, доц. Токарчук В.В.

Мета курсу – отримання студентами базових знань про:

  • місце, роль, види і шляхи інтеграційних процесів у світі;
  • глобалізацію, як новий етап у розвитку цивілізації;
  • роль та функції міжнародних організацій у процесі інтеграції та глобалізації.

Ділова етика

2 кред. ЄКТS, 1 год./тижд., 2 семестр, залік, проф. Галицька Е.В.

Мета дисципліни полягає в тому, щоб підготувати студентів  до самостійної  майбутньої практичної діяльності, а також є запорукою їх успіху у навчанні, оскільки сприяє набуттю навичок коректної ділової поведінки та вдосконаленню міжособистісного спілкування. У процесі вивчення дисципліни у студентів формується система знань, правил та норм ділового спілкування.

Вступ до інституціональної економіки

4 кред. ЄКТS, 3 год./тижд., 4 семестр, залік, проф. Мертенс О.В.

В курсі розглядаються головні поняття сучасної інституційної економіки: формальні і неформальні інституції, розвиток інституцій, теорія контрактів, прав власності і транзакційних витрат, інституційні теорії організацій, зокрема – фірм та держави, вплив інституцій на економічний розвиток.

Вступ до методології наукових досліджень у фінансах

2 кред. ЄКТS, 1 год./тижд., 5 та 6 семестр, залік, доц. Горбачук В.М.

Необхідна дисципліна для поглибленого вивчення фінансової науки. Мета – виробити навички та вміння наукової роботи, презентації, обговорення та публікації досліджень. Систематично вивчаються статті з фінансів найвідоміших авторів у найрейтинговіших журналах і лекції MIT. Адаптується світовий досвід організації власних розробок у галузі фінансів.

Сучасні проблеми прийняття рішень у фінансах

4 кред. ЄКТS, 3 год./тижд., 6 семестр, залік, доц. Оніщенко А.М.

Мета курсу – ознайомити студентів з сучасними досягненнями в сфері теорії прийняття рішень. На цікавих та доступних прикладах вивчаються методи прийняття рішень в умовах визначеності, невизначеності та ризику. Показано місце та роль імітаційного моделювання при прийнятті рішень в умовах нечіткої інформації. Проводиться інтерпретація та аналіз на чутливість отриманих рішень.

Фінансове право

2 кредит. ЄКТS, 2 год./тижд., 5 семестр, залік , ст. викл., к.е.н. Дяковський Д.А.

Розкривається сутність фінансового права як публічної галузі права, категорій та понять фінансового права, зміст окремих правових інститутів на базі сучасного фінансового законодавства України. Метою курсу є формування системи теоретико-методичних знань та практичних навичок в галузі фінансового права як окремої ланки права.

Інвестування

2 кредит. ЄКТS, 5 год./тижд., 6д семестр, залік , ст. викл., к.е.н. Дяковський Д.А.

Метою курсу є надання теоретичних знань щодо сутності механізму функціо­нування інвестиційного процесу, сучасних методів оцінки цінних паперів та управління інвестиціями, принципів функціонування фінансових ринків. Вивчення курсу повинно надати студенту можливість: розуміти зміст, цілі та методи управління інвестиціями; знати основні принципи та особливості фун­кціонування фінансових ринків в сучасній економіці; мати знання та розумін­ня основних інструментів інвестування; знати та вміти користуватись сучас­ними методами оцінки цінних паперів; знати та вміти використовувати методи управління інвестиційним портфелем.

Економетрика II

2 кредит. ЄКТS, 3 год./тижд., 7 семестр, залік, доц.  Семко Р.Б.

Метою вивчення курсу - є вивчення сучасних методів моделювання фінансово-економічних процесів, на різних ієрархічних рівнях, зокрема основи побудови стохастичних динамічних моделей загальної рівноваги, моделей лонгітюдних даних, ймовірносних моделей та їх застосування на практиці, при прийнятті фінансових рішень.

Застосування методів системної динаміки у фінансах

2 кред., ЄКТS, 2 год./тиж., 7 семестр, залік., ст. викл.  Фарина О.І.

Метою курсу  є формування теоретичних знань та практичних навичок з оволодіння та застосування сучасних методів імітаційного моделювання та аналізу взаємозв’язків елементів складних економічних та фінансових систем в динаміці.

Інформаційні системи і технології у фінансах

3 кред., ЄКТS, 3 год./тиж., 7 семестр, залік, проф. Івахненков С.В.

The purpose of the course. This course analyses the basic components of information systems and examines how information technology affects the nature of business in general and accounting and finance in particular. In addition to analyzing technology-driven changes, the course examines the relationship and distinctions between accounting information systems and the total management information system environment. This course is an introduction to how accounting and financial activities are implemented and integrated in computer-based accounting information systems.

Страхові послуги

4 кредит. ЄКТS, 3 год./тижд., 8 семестр, екзамен , ст. викл. Литвин А. В.

Мета курсу «Страхові послуги» - надати студентам можливість засвоїти теоретичні знання, виробити практичні навички у сфері страхування, оволодіти методами розв’язання різноманітних задач, що сприятиме розвитку аналітичних здібностей та стане основою для проведення економічних досліджень, притаманних страхуванню. Завдання курсу «Страхові послуги» - допомогти оволодіти знаннями та навичками  організації роботи страховиків щодо забезпечення потреб юридичних і фізичних  осіб у страхових послугах, з’ясування умов надання страхових послуг, визначення особливостей страхових взаємовідносин,  вивчення різних форм  прояву ризиків у страховій справі тощо

Моделювання поведінки динамічних систем

2 кредит. ЄКТS, 2 год./тижд., 8 семестр, залік , ст. викл. Жук В.М.

Курс розроблений з метою ознайомлення студентів із ключовими особливостями побудови і використання динамічних моделей у фінансових дослідженнях. В ході курсу буде розглянуто основні макрофінансові динамічні моделі – моделі зростання, міжгалузевого балансу та ін. Крім того буде розглянуто методи кластерного, факторного та дискримінантного аналізу, які широко застосовуються у корпоративно-фінансовій практиці, зокрема для тестування настання кризових явищ, банкрутства підприємств, для ранжування об’єктів за ступенем ризику тощо.

Аудит

2,5  кред., ЄКТS, 2 год./тиж., 8 семестр, залік, проф. Івахненков С.В.

The purpose of the course is to develop an understanding of the auditing process philosophy and the role of external and internal auditing function in an organization. The risk and control, evidence and documentation concepts are considered. The course covers responsibilities of auditors, development of audit programs, accumulation of audit evidence and audit reporting. It presents the preparation of audit working papers supporting an examination of the records and procedures of an enterprise. It discusses the auditor report and opinion of the auditor to management, stockholders and others.

Банківські операції

3,5  кред., ЄКТS, 3,5 год./тиж., 8 семестр, залік,  доц. Токарчук В.В.

Курс “Банківські операції” входить до обов’язкових дисциплін з підготовки бакалаврів за спеціальностю “Фінанси”.

Мета курсу – отримання студентами базових знань про місце і роль банків в економічній системи суспільства, про організацію і технології здійснення основних банківських операцій і надання банківських послуг.

Ви тут: Головна Навчання Запис на вибіркові дисципліни Вибіркові дисципліни для фінансистів